Региональные проблемы людского и социального развития: Тезисы докл. и сообщ. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 4-5 нояб. 2008 г.) Том 2

ЗМІСТ

Вступ6
Логвиненко В.І. Стан та перспективи розв’язання проблем людського 
розвитку в регіонах України
9
Близнюк А.М. Управление человеческим развитием на региональном 
уровне: состояние, проблемы, перспективы
12
Ишков В.Н. Формирование условий и возможностей человеческого 
развития в Донецкой области
15
Амоша О.І. Соціально-економічні чинники інноваційного розвитку України19
Рыженков А.Н. Стратегия становления и развития корпоративной культуры на Донецком металлургическом заводе26
Покотиленко Р.В. Соціальний розвиток в Україні: стан та проблеми формування ефективного механізму управління30
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
Бандур С.І. Формування соціального капіталу в контексті його взаємодії з процесами суспільно-економічного розвитку країни: методологічна схема, цілі та завдання дослідження34
Богиня Д.П. Гуманістичні орієнтири управління конкурентоспроможністю 
людського розвитку
41
Грішнова О.А. Соціальний капітал як результат і чинник сталого 
людського розвитку
51
Колот А.М. Соціальна відповідальність бізнесу як інститут соціального 
розвитку
55
Кузьменко Л.М., Солдак М.А. Информационное обеспечение 
социально-экономического развития регионов
61
Лісогор Л.С. Формування та реалізація економічної активності населення регіонів64
Новіков В.М. Удосконалення міжбюджетних відносин – важливий 
фактор розвитку соціальної інфраструктури
68
Стефанишин О.В. Перспективи розвитку людського потенціалу 
в умовах становлення інформаційного суспільства
71
Червова Л.Г., Хамініч С.Ю. Маркетингова стратегія інтеграції освіти 
України в ринок освітніх послуг 
78
Чумаченко Н.Г., Медведев Д.Н. Специфика оценки уровня человеческого 
развития в современной Украине
82
Баланда А.Л. Ризики безробіття: можливості формалізації критичних рівнів84
Балакірєва О.М., Карнаухова О.В. Вплив епідемії ВІЛ/СНІДу на соціально-економічний розвиток регіонів89
Баранов С.В. Проблемы формирования перечня индикаторов с оциального развития региона92
Будякова О.Ю. Регіональний ринок праці: комплексне дослідження 
професійно-кваліфікаційної збалансованості
96
Васильченко Е.Р. Деловая репутация региона как отражение его 
социального развития
100
Галустян Ю.М. Напрями вдосконалення державної політики щодо 
формування доходів і споживання малозабезпечених верств населення
103
Губина В.С. Стратегический подход в планировании социального 
развития региона
106
Гук Л.П. Глобалізація як вагомий чинник розвитку ринку праці України109
Жовнір С.М. Удосконалення суспільної і територіальної організації 
сфери послуг як передумова людського розвитку
113
Кацура С.Н., Лепихова Н.А. Региональные инновационные системы: 
анализ и оценка развития
116
Коніщева Н.Й. Протиріччя та пріоритети розвитку екокризових 
промислових регіонів
120
Котов Є.В. Проблеми управління соціальними ризиками125
Лавриненко Л.М. Рівень життя населення як чинник соціальної 
стабільності суспільства
130
Ляшенко В.И., Толмачева А.Ф. Проблемы государственного 
регулирования развития малого предпринимательства в контексте 
развития человеческого потенциала
134
Максимчук М.В. Трансформація соціальних інститутів та її наслідки 
для людського розвитку регіонів
137
Миценко І.М., Стежко Н.В., Кролевець О.А. Економічні основи 
формування середнього класу в Україні
141
Музика Н.М. Міжбюджетні відносини як складова у сприянні людському 
та соціальному розвитку країни.
144
Проніна І.І. Житлові умови домогосподарств населення України148
Романова Н.В. Якість трудового життя: концептуальна основа, 
критерії вимірювання та стратегічні пріоритети
151
Садова У.Я. Соціальний розвиток Львівщини в аспекті місцевих 
ініціатив органів державної влади
161
Сливка О.А. Застосування концепції людського розвитку для 
соціалізації управління на регіональному рівні
164
Сторонянська І.З. Чинники інтеграції українського суспільства166
Тумакова С.В. Экономический механизм государственного 
регулирования рынка рабочей силы
169
Феленчак Ю.Б. Ризики демографічних втрат як соціальні ризики 
регіонального розвитку
173
Чичкань А.И. Социальная составляющая устойчивого развития региона176
Шахин С.В. Особенности реализации социальной функции налогов 
в Донецкой области
179
Шевчук А.В., Демидюк О.М. Удосконалення управління соціальним 
розвитком регіону (на прикладі Івано-Франківської області)
183
Шлепов Ф.А. Концепция регионального энвайронментализма187
Щерба Г.І. Регіональні проблеми досліджень українсько-польського 
транскордонного співробітництва
191
ЛЮДСЬКИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
Вовканич С.Й., Семів Л.К., Семів Р.А. Регіональна оцінка людського 
капіталу в економіці знань
195
Гнибіденко І.Ф. Теоретико-методологічні основи трансформації 
інновацій у людський капітал на ринку праці України
199
Єськов О.Л., Савельєва В.С. Праксеологія як методологія соціального 
управління 
203
Шаульська Л.В. Профорієнтаційні заходи в системі забезпечення 
економіки робітничими кадрами
206
Шевчук Л.Т. Підходи до дослідження втрат людського капіталу212
Шевченко Л.С. Соціальні ризики найманої праці: сутність, джерела, 
наслідки
215
Андрусишин Н.І. Проблема алкозумовлених втрат людського потенціалу 
регіону
221
Белорусова М.А. Человеческий ресурс в формировании ресурсного 
потенциала региона
225
Бідак В.Я. Проекція соціогуманістичних характеристик на інноваційний 
потенціал людського розвитку
228
Воськало В.І. Роль упровадження інноваційних технологій у житлове 
будівництво в забезпеченні соціального та людського розвитку
232
Гринкевич С.С. Роль інновацій у формуванні величини трудового потенціалу235
Дубинина М.В. Человеческий капитал как фактор повышения 
конкурентоспособности региона
238
Ерфорт О.Ю. Финансирование высшего образования как инвестиции 
в человеческий капитал
241
Забавіна К.Ю. Проблеми кадрового забезпечення інноваційного 
розвитку промисловості
244
Ильина Г.А., Фещенко Л.В. Социально-экономические факторы  
активизации инновационной деятельности в Украине
247
Калина А.В. Формування мотиваційного механізму інноваційного розвитку250
Кримова М.О. Сучасні особливості взаємодії ринку освітніх послуг 
та ринку праці в Україн
254
Кулиш Е.В., Телюк В.А. Инновационное развитие машиностроения  
в контексте государственных научно-технических программ
259
Луцків О.М. Формування та розвиток людського капіталу в умовах 
становлення інноваційної економіки
262
Лях І.І. Інтелектуальний капітал у контексті інноваційного партнерства266
Мамаева Т.А. Методика и эффективность ускоренного раскрытия 
творческого потенциала студента
268
Мельник М.І. Бізнес-освіта як інституційна передумова формування 
інтелектуально-інноваційного бізнес-середовища регіонів
272
Молина Е.В. Человеческий потенциал региона как фактор ускорения 
его инновационной динамики
275
Пальчевич Г.Т. Інтелектуальний та людський капітал в інноваційній 
економіці
279
Пидоричева И.Ю. Интеграция науки, образования и производства 
как важнейший фактор подготовки высококвалифицированных 
специалистов
282
Рыбникова Г.И., Рудь О.Н. Концептуальные основы социальной 
политики индустриальных регионов
286
Семикіна М.В. Соціальні потреби працівників і проблеми їх реалізації 
в контексті завдань інноваційного розвитку
288
Сидоренко А.Б. Фактор мотивации в управлении инновационной 
деятельностью педагога
292
Скрыпник М.Ю. Интеллектуальный потенциал как фактор повышения 
инновационной активности
295
Трикоз І.В. Сучасні тенденції інноваційного розвитку фармацевтичної 
галузі України
299
Харабуга С.В. Розвиток базових принципів компетентністного 
підходу до вдосконалення освітньої системи
302
Цимбалюк С.О. Людський потенціал в Україні: проблеми реалізації 
та ефективного використання
306
Шульц С.Л. Роль мобільності носіїв інновацій у формуванні 
інноваційної економіки України
311
Щеглюк С.Д. Особливості формування інноваційного середовища 
регіону
315
САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Воловодова Е.В. Вовлечение «осевых» ресурсов в процессы 
реформирования украинского общества
319
Ищенко А.В. Состояние и структура взаимодействия субъектов 
социального развития на местном уровне
323
Касперович А.Ю. Взаимодействие факторов социальной 
самоорганизации на местном уровне
329