Социально-экономические аспекты промышленной политики (2005 г.)

ЗМІСТ

Введение3
Амоша О.І. Виробнича сфера в контексті проблем розвитку трудового потенціалу5
Новікова О.Ф. Управління трудовою сферою: проблеми та можливості
удосконалення
13
Антонюк В.П. Економічні аспекти формування та  використання
людського капіталу  в Україні
20
Логачова Л.М. Соціальний діалог в управлінні соціальним страхуванням
в Україні
13
Котов Є.В. Напрями забезпечення ефективності  системи соціального
страхування  від нещасних випадків на виробництві
46
Покотиленко Р.В. Проблеми протидії поширенню тіньової економіки  та обмеження корупції в контексті  формування Стратегії національної  безпеки України55
Воловодова Е.В., Ищенко А.В.,  Касперович А.Ю. Реформирование системы территориального устройства Украины: социальная целесообразность и риски74
Мельцер Л.Г. Противоречия инноваций и их разрешение87
Панькова О.В. Причини соціальної напруженості   та пріоритетні стратегії 
захисту прав  працюючих в Україні
103
Хазанова Н.Н.,  Шемякина И.Н. Нормативно–правовое обеспечение
кадастровой оценки пляжей
115
Прогнімак О.Д. Оцінка інституціональних умов формування  людського
капіталу  як суттєвого елементу  конкурентоспроможності України
127
Снігова О.Ю. Продовольчий аспект соціальної безпеки138
Ходачкова Н.І. Напрями удосконалення механізму  забезпечення захисту
трудових прав  в Україні
145
Гріневська С.М. Питанння становлення середнього класу 
як стратегічного ресурсу трудового  потенціалу
156
Майер В.А. Стратегические направления развития  коммерческого потенциала предприятий  оборонно–промышленного комплекса (ОПК) Украины168
Боднарук О.В. Проблеми мотивації праці персоналу на підприємствах
чорної металургії
183
Забавіна К.Ю. Державне управління формуванням кадрового потенціалу191
Пименова Ю.И. О совершенствовании экономического 
стимулирования улучшения условий  труда на предприятиях Украины
199
Поляков Е.В. Методологические особенности  компенсации
морального вреда.
206
Паньков Д.В. Виявлення вимог роботодавців  до кредитно–модульної
організації  професійної підготовки робочої сили
210
Осадчук Е.А. Повышение эффективности управления предприятием
на основе внедрения  системы контроллинга
218
Иванченко Ю.Н. Финансовый менеджмент  спортивно–зрелищных
мероприятий
225
Иванов А.В. Зарубежный опыт  государственных и рыночных регуляторов развития в области спорта  и его адаптация к условиям Украины233
Логачова О.в. Соціально-економічні  наслідки  впровадження
механізмів Кіотського  протоколу
248
Касьянова Д.С. Ефективність  інтелектуальних  ресурсів як показник
конкурентоспроможності
253
Соколовський Д.Б. Ризик і невизначеність: уточнення понять
(Risk – meaning mend).
260
Басанцов І.В. Трансформаційні процеси державного регулювання
і підвищення ефективності його контрольної функції
277
Мартякова Е.В., Лепа В.В. Использование матричных моделей
при макроэкономическом анализе социального сектора
293
Беленцов В.Н. Влияние факторов производства на рост ВВП
в экономике Украины
301
Вагонова А.Г. Экономическая оценка аварийности, опасных  
и вредных факторов угледобычи 
309
Гуменюк  Ю.П. Особливості становлення національної  
рекреаційно-туристичної  індустрії
319
Згуров И.А. Технологии поддержки малого предпринимательства330
Исаченко Д.А. Развитие малого промышленного бизнеса в контексте
задач экономической стратегии Украины
341
Червова  Л.Г. Роль государства в регулировании социальных
процессов и обеспечении социальной безопасности
351
Недодаева Н.Л. Макроэкономический подход к оценке ресурсов
горнодобывающих предприятий
355
Калачова І.В. Концептуальне та методологічне забезпечення
соціально-економічної захищеності населення: адаптація міжнародного
досвіду
361
Заключение370