Социально-экономические аспекты промышленной политики (2006 г.)

ЗМІСТ

Введение3
Амоша О.І. Механізми забезпечення активізації інноваційної діяльності в Україні5
Новікова О.Ф. Оцінка проблем та напрямів інноваційного розвитку у промисловості України16
Логачова Л.М. Формування моделі управління соціальними проектами22
Прогнімак О.Д. Інституціональні умови реалізації проектного підходу 
в бюджетному процесі
34
Полянська Я.Л. Оцінка міграційної ситуації в Україні в контексті з
забезпеченості держави трудовими ресурсами
45
Гріневська С.М. Оцінка економічних умов для перспектив зростання 
середнього класу
56
Антонюк В.П. Гендерні проблеми людського розвитку в Донецькій 
області та завдання щодо їх вирішення
71
Новак І.М. Удосконалення статистики праці з питань договірного 
регулювання колективних трудових відносин
84
Снігова О.Ю., Скрипнік Н.А. Управління соціальним розвитком підприємств: зарубіжний досвід та можливості його адаптації до умов України92
Ходачкова Н.І. Удосконалення концептуальних засад регулювання 
соціально-трудових відносин у сфері охорони праці
101
Котов Є.В. Страхування виробничих ризиків: проблеми та перспективи113
Залознова Ю.С. Соціальна експертиза умов і охорони праці на вугільній шахті121
Шкригун В.Л. Напрями підвищення якості використання трудового 
потенціалу у працеохоронній діяльності на шахті
132
Поляков Є.В. Дискримінація праці та моральна шкода на ринку праці 
в перехідній економіці
141
Панькова О.В. Самоорганизационные процессы в рабочей среде 
в контексте забастовочного движения
152
Мартякова О.В., Куцевалова І.В. Формування системи мотивації 
інтелектуальної праці працівників на ринку медичних послуг
163
Пидоричева И.Ю. Проблемы определения сущности социальных услуг 
в современных условиях
175
Саломатина Л.Н., Байдак А.В., Тимошенко О.Ю. Актуальные вопросы 
формирования организационно-экономического механизма управления 
рекреационной деятельностью
184
Кобанець Л.О., Овчаренко Т.Л. Удосконалення нормативно-правового 
та законодавчого забезпечення рекреаційної діяльності
195
Хазанова Н.Н., Шемякина И.Н. Разработка кадастровой системы оценки 
пляжей
209
Безручко І.Є. Проблеми запровадження стратегічного планування 
та договірних відносин у регіонах України
222
Фісун К.А. Формування методології сценарного підходу у плануванні 
розвитку регіональних кластерів: інноваційний аспект
232
Солдатова І.В. Проблеми і перспективи вдоско­налення системи 
фінансування професійної освіти
245
Беленцов В.Н. Адекватность экономических концепций 
трансформационной специфике Украины
255
Червова Л.Г., Хамінич С.Ю. Вплив глобалізації на розвиток освіти 
в умовах трансформаційної економіки України
282
Заключение289