Социально-экономические аспекты промышленной политики (2008 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

Социальная политика в условиях кризиса 
Новикова О.Ф. Особенности и направления обеспечения человеческого 
развития в кризисных условиях
3
Панькова О.В. Адаптаційні можливості та поведінкові стратегії 
українського населення в умовах кризи
18
Новак І.М. Формування корпоративної культури та її місце в системі 
соціального діалогу
26
Полянська Я.Л., Бібікова В.В. Становлення корпоративної соціальної 
відповідальності на українських підприємствах
43
Гріневська С.М. Соціальна складова бюджетної політики
в економічно нестабільних умовах
50
Дорофеева Ю.С. Понятия национальной инновационной системы 
и проблемы ее развития в Украине
59
Вишневський О.С. Оцінка причин виникнення економічної кризи 
та напрями її подолання
68
Кролевець О.А. Теоретичні підходи до аналізу доходів домогосподарств77
Рыбак В.В. Проблемы укрепления материально-финансовых основ 
местного самоуправления в Украине
88
Мальцева І.В. Організація інноваційної діяльності на підприємствах 
Донецької області
98
Ситнік І.В. Вплив держави на економіку в умовах поширення процесів 
глобалізації
112
Бардась А.В. Моделі управління ефективними запасами127
Левін П.Б. Економічні пріоритети в системі професійної підготовки 
кадрів в умовах ринкової економіки
144
Котляренко Д.В. К вопросу об оценке постиндустриальной развитости стран161
Петенко І.В., Амоша В.О. Інвестиційна стратегія паливно-енергетичного 
комплексу: підготовка та впровадження міжнародних проектів
168
Соколик М.П. Структурні зрушення у доходах і витратах домашніх 
господарств України
179
Ганзуленко Р.М., Гріневська К.С. Аналіз соціально-економічного стану 
України у сфері зайнятості та ринку праці у кризовий період 2008-2009 рр
191
Атаманчук Г.С. Совершенствование оплаты труда на предприятиях197
Рекова Н.Ю. Стратегічні аспекти консолідації активів економічних 
суб’єктів в умовах санації
209
Региональное социальное развитие в кризисных условиях 
Новікова О.Ф. Організаційно-економічні механізми мінімізації професійних 
ризиків на підприємствах
221
Антонюк В.П. Вплив економічної кризи на стан ринку праці Донецької 
області та шляхи зменшення його негативних наслідків
226
Котов Є.В. Мономіста Донецької області: вибір шляхів подолання 
економічної кризи
235
Логачова Л.М. Соціальні нормативи у сфері житлово-комунального 
обслуговування
248
Воловодова О.В., Іщенко О.В., Касперович О.Ю. Залучення об’єднань 
громадян до участі у пом’якшенні наслідків фінансово-економічної кризи 
у монофункціональних містах Донецької області
259
Прогнімак О.Д., Коваленко І.О., Болотська М.В. Моно-функціональні міста Донецької області: проблеми розвитку або виживання?270
Шамілева Л.Л. Особливості та проблеми демографічного розвитку 
в монофункціональних містах Донецької області
282
Мормуль Н.І. Регулювання трудових відносин на вугільних підприємствах 
у сфері охорони праці
294
Белорусова М.А. Оценка использования социального потенциала региона309
Поторочин С.О. Влияние ментальности труда на безопасную трудовую 
деятельность в условиях горнодобывающих предприятий
316
Аровина М.П. Региональные аспекты государственной наградной политики329
Залознова Ю.С. Стратегія розвитку персоналу вугільної шахти: прикладні 
аспекти
340
Саєнко В.Г. Економічна оцінка доступності людського ресурсу пенітенціарної системи у швейнійпромисловості352
Бєлєнцова Ю.В. До проблеми підвищення рівня життя населення в Україні367
Коник О.В. К вопросу рассмотрения сущности инвестиционной 
привлекательности макросреды функционирования субъектов реального 
сектора экономики
373
Развитие рекреационной сферы 
Саломатина Л.Н., Иванов П.В. Индустриальное и инвестиционное 
развитие центров урбанизации Черноморского побережья АР Крым
381
Снігова О.Ю. Оцінка стану нормативно-правової врегульованості 
розвитку туристсько-рекреаційної галузі Донецької області в умовах 
диверсифікації економіки
393
Глухова Е.А., Хазанова Н.Н. Проблемы развития сферы рекреации 
и санаторно-курортных учреждений АР Крым
402
Логачова О.В. Оцінка потенціалу скорочення емісій парникових газів 
за різними сценаріями розвитку економіки України
418
Тимошенко О.Ю. Анализ туристско-рекреационной сферы 
Причерноморья
428