Социально-экономические аспекты промышленной политики. Том 2 (2003 г.)

ЗМІСТ

Предисловие3
Осовий Г.В. Сильна соціальна політика як мотиваційний  фактор 
економічного  розвитку  в  ХХІ столітті
5
Грішнова О.А. Соціальний розвиток як чинник  економічного зростання13
Амоша О.І. Соціально-економічна захищеність  працівників промисловості України18
Булеев И.П. Проблемы развития среднего класса в современном
и в постиндустриальном обществе
23
Хобта В.М., Чумаченко Е.В. Обоснование критериев размера 
минимальной заработной платы
33
Крижко І.Д., Кублікова Т.Б.  Системний підхід як основний напрям удосконалення методології, методики і практики формування людських ресурсів суспільства40
Дмитриченко Л.І. Державна політика соціального захисту
населення як фактор економічного зростання: методологія дослідження
46
Бритченко И.Г. Социальная политика банков в регионе51
Брюховецкая Н.Е.  Формирование институциональной структуры
переходного общества
55
Шамілева Л.Л. Інтегровані показники оцінки соціально-економічної
захищеності та якості життя особи
62
Шелегеда Б.Г.,  Солоха Д.В. Соціальний аспект як передумова
ефективного функціонування економіки
69
Кузьменко Л.М. Соціальні аспекти регіональної політики  в Україні77
Гриненко А.М. Соціальна політика України: трансформаційний аспект82
Гришкін В.О. Причинний аналіз упущених можливостей соціалізації економіки89
Калачова І.В. Особиста небезпека громадян   як один із проявів
соціального ризику
96
Канівець О.П. Загрози соціально-економічної безпеки домогосподарств
на сучасному етапі в Україні
103
Карпухно І.О. Бюджетний механізм як інструмент реалізації соціальної
політики
108
Миценко І.М. Соціальне партнерство як елемент регулювання
соціально-трудових відносин  у системі безпеки життєдіяльності
113
Олефір О.І. Вплив принципів соціального захисту населення
на формування його фінансово-економічного механізму
118
Павленко Ю.І. Деякі проблеми та перспективи застосування соціальних
 стандартів у системі соціального захисту населення України
124
Пальчевич Г.Т. Сучасні тенденції формування компонентної структури
трудового потенціалу
131
Пикалова Г.А. Анализ принципов и форм обеспечения социальной
защиты в Донецкой области
139
Хижняк Л.М.  Низкие доходы работающих  как социальная проблема148
Ходачкова Н.І. Соціальна захищеність працівників промислових
підприємств Донецької області  у сфері охорони праці
152
Штокалюк Т.В. Транскордонне співробітництво регіону: соціальний аспект159
Баранник Ю.Г., Романинец Р.Н. Влияние интеграционных процессов
на социальные проблемы региональной экономики
164
Мальована С.П. Встановлення гнучкої межі бідності169
Маркіна І.А. Теоретичні аспекти взаємодії соціального управління
та потреб соціальної системи
174
Никулин С.Ф. Система образования Донецкой области и проблемы
повышения деловой и предпринимательской активности  у молодежи
180
Орлов М.В., Коптюк М.О. Диверсифікація факторів впливу
на споживачів житлових та комунальних  послуг у ринкових умовах
184
Першуков Л.С. Интеллектуальный труд – основа роста производительности192
Покотиленко Р.В. Посилення соціальної спрямованості економічних
перетворень як підстава формування ефективного механізму забезпечення соціально-економічної  безпеки в Україні
195
Полякова С.В. Оцінка дієвості механізму соціального захисту
населення на регіональному рівні
200
Рудика О.В. Інтелектуальний капітал – методи оцінки208
Ракова Л.Н. Человеческий капитал и сфера образовательных услуг213
Семёнова Н.А., Кипсна Я. Проблемы образования доходов
населения Латвии
222
Смоляр Л.Г. Інноваційна модель розвитку і використання людських
ресурсів
228
Снігова О.Ю. Соціальні права і свободи громадян України  в системі
управління соціальною безпекою
235
Соколик М.П. Бідність в Україні та шляхи її подолання239
Сочинська І.М. Фактори зростання доходу  від продуктивної праці247
Сторощук Б.Д. Соціальний потенціал регіону як основа реалізації
його економічних інтересів.
253
Чабанова Т.В. Определение социальной значимости предприятия
в структуре региона
259
Чемісова Н.А. Українські підприємства в координатах глобалізаційних
вимог: впровадження сучасних моделей управління
266
Шепеленко О.В. Роль предприятий в трансформационной экономике270
Саломатина Л.Н., Ворошков С.Д. Актуальные вопросы формирования 
социального потенциала ОПК Украины
278
Шемякина И.Н. Социальная значимость инвестиционных проектов 
в ракетно-космической отрасли Украины
283
Свинская Т.В. Социальные аспекты ценообразования наукоёмких
отраслей ОПК Украины
287
Семеніхін І.М. Політика держави в системі соціального захисту
військовослужбовців Збройних Сил України
291
Solomko L.R. To global problems ─ global decision.297
Стогний Е.А. Актуальность исследования демографической ситуации
как основы социальной пролитики
303
Стеценко Н.А. Інвестиційна політика підприємств  у сучасних умовах309
Тарасевич В.Н.  О содержании социализации  экономических процессов314
Ахновская И.А. Анализ динамики задолженности  по заработной плате в Украине319
Бабич Л.М., Рибчинська Л.А.  Макроекономічні аспекти аналізу
державної стратегії реформування системи оплати праці в Україні.
324
Брич В.Я. Формування системи індикаторів і стандартів рівня життя населення334
Беспятая М.Н. Тенденции выполнения основных функций заработной платы338
Верич Ю.Л. Социальные издержки инфляции343
Колесніченко І.І. Податкові методи регулювання фонду оплати
праці підприємств
347
Лагутін В.Д. Макроекономічні чинники заробітної плати  в економіці
України
351
Пилипчук І.В. Механізми та інструменти нейтралізації проблеми
заборгованості з виплат заробітної плати
357
Гріневська С.М. Механізми забезпечення соціальної орієнтації
економіки в контексті соціальної безпеки
363
Дмитриченко Л.А. Проблемы занятости и социальной защиты 
населения в структурной политике государства
370
Кочума І.Ю. Освіта – активний чинник людського розвитку375
Никифоренко В.Г. Проблеми підвищення освітнього  потенціалу фахівців382
Тимошенков И.В. Методологические аспекты исследования услуг388
Тогунов И.А. Обоснование оптимальной модели территориальной системы здравоохранения в условиях обязательного медицинского страхования395
Трегубов О.С. Залежність показників здоров´я населення та охорони довкілля від рівня територіальної концентрації промисловості в Донецькій області400
Каминская Т.М. Об особенностях формирования рынка
медицинских услуг в Украине
407
Карлін М.І. Проблеми оплати праці в освітній сфері України
та фінансові можливості їх вирішення
415
Касперович А.Ю. Преобразовательный потенциал социальной технологии420
Клочко А.А. Социально-экономические последствия перехода
к эффективному государству  (к критике концепции Мирового банка)
425
Мальцева И.В. Социальные аспекты инвестиционных проектов431
Маляренко Т.А. Институциональные предпосылки развития рынка
интеллекта в Украине
437
Трепилец Д.А. Жилищно-коммунальный комплекс в системе
обеспечения социальной безопасности
443
Гуриненко О.М.  Методи визначення інвестиційної привабливості регіонів451
Зянько В.В. Інновація як засіб розвитку економіки країни і гарантія зростання життєвого рівня її громадян462
Абрамова В.О. Проблеми державного управління інноваційними
процесами в Україні
470
Каминский П.Д. Управление человеческим развитием в процессе
формирования механизма устойчивого развития предприятия
474
Івонча П.М. Стимулювання розвитку деревообробної промисловості
шляхом запровадження преференційного режиму
481
Амельницкая Е.В., Надтока Т.Б. Энергообеспечение предприятия 
и социальная безопасность
484
Ильина Г.А., Гавриленко С.И., Вецепура Н.В. Социально-экономические
проблемы управления реализацией инновационных проектов
493
Вовк В.А. Качество маркетинговой информации – основа для
социально-экономической безопасности предприятия
498
Бевз В.П.  Соціальні реформи та соціальна стратифікація населення
України
503
Надточій Б.О.  Роль соціального страхування в умовах
соціальної держави та ринкової економіки
509