Социально-экономические аспекты промышленной политики. Том 3 (2003 г.)

ЗМІСТ

Предисловие3
Бандур С.И.  Развитие системы рабочих мест – приоритетное направление государственной политики занятости4
Петюх В.М. Кваліметрична оцінка ефективності діяльності центрів
зайнятості базового рівня споживачами соціальних послуг
12
Рубановский А.М. Рынок труда неполной конкуренции20
Моор С.М., Немченко Г.И., Горячкина Т.В. Регулирование регионального
рынка труда
29
Хромов Н.И. О путях преодоления проблемы «длительной безработицы»
в Донецкой области
38
Баб’як Г.П., Пушкар З.М. До питання про концепцію української
моделі зайнятості населення та впливу світового досвіду на її формування
45
Магамедемінова З.І. Розробка організаційно-економічної моделі
зіставлення інтересів суб’єктів ринку праці
52
Ємельяненко Л.М., Піхур А.В. Регіональні аспекти організації системи
професійного навчання незайнятого населення
58
Елфимова О.С., Мальчихина И.В. Современные тенденции развития
рынка труда в России: социально-экономический аспект
65
Дяків О.П., Пушкар З.М. Інноваційні процеси в роботі служби зайнятості72
Калинина С.П. Безработица как следствие закрытия угольных шахт в регионе76
Гаврильчак И.Н., Горбачев Н.И. Проблемы разработки стратегии
управления трудовыми ресурсами
82
Венгер А.М. Створення робочих місць у процесі розвитку
підприємництва в Україні
91
Девяткова О.И. Использование трудовых ресурсов
в предпринимательстве Тюменской области
95
Бараник З.П. Тенденції зайнятості та безробіття в Україні103
Безтелесна Л.І., Булавська В.О. Реалізація нової концепції управління
регіональною програмою зайнятості населення
108
Волківська А.М. Теоретичні підходи щодо зайнятості  населення 
(зарубіжний досвід)
114
Недохнюк Н.В. Построение и функционирование информационного
обеспечения политики занятости в регионе
122
Перегудова Т.В. Екстенсивний та інтенсивний аспекти економічної
активності
129
Подплєтній В.В. Напрямки підвищення ефективності регуляторів
попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці
134
Семикіна М.В. Формування конкурентного ринку праці в Україні:
генезіс понять, моделювання механізму дії
138
Ткачова Н.М., Гончарова Т.А. Вивчення ціннісних переваг споживачів
при сегментації ринку
145
Химченко А.Н. Влияние малого бизнеса на мотивацию труда,
занятость и безработицу
151
Хремлі Т.К. , Ткаченко Я.О. Шляхи скорочення безробіття 
та вдосконалення управління у сфері зайнятості населення
158
Черешня Т.А. Состояние регионального рынка труда и развитие
малого предпринимательства
165
Щетініна Л.В. Особливості організації оцінювання ефективності
діяльності базових центрів зайнятості
171
Язикова Ю.І. Механізм пошуку роботи на ринку праці175
Ушенко Н.В. Рівень та динаміка безробіття населення України180
Аровина М.П. Неформальный сектор на рынке труда региона185
Балтачеева Н.А. Мониторинговая оценка  деятельности службы
занятости г. Донецка в системе социальной защиты населения
194
Александров Г.И. Использование модели специалиста в повышении
обеспеченности предприятий квалифици­рованной рабочей силой
200
Бороненко В., Рубановский А. Роль образования на рынке труда207
Микитка Ю.Я. Зайнятість молоді: проблеми і шляхи вирішення
(на прикладі Львівщини)
217
Муромець Н.Є. Проблеми розвитку трудових ресурсів  у Донецькій області223
Перов Г.О. Социальные последствия реструктуризации угольной
промышленности и проблема безработицы в Восточном Донбассе
229
Слєпко І.І. Політика регулювання зайнятості  молоді в Україні236
Сус Т.Й. Динаміка зайнятості населення Івано-Франківщини
в перехідний період
243
Толстая Л.Д. Мотивація праці в діяльності служби зайнятості
(на прикладі Авдіївського міського центру зайнятості)
248
Файфура В.В., Островерхов В.М. Економічні та інсти­туційні чинники
аграрної реформи та їх вплив на розвиток сільського ринку праці
253
Попов В.М. Соціально-економічні аспекти реалізації трудового
потенціалу аграрного виробництва в сфері зайнятості населення
258
Савченко В.А. Методологічні підходи щодо визначення перспективних
напрямів професійного навчання безробітних
266
Паніотова С.С. Проблеми працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів
273
Демішева І.М. Проблеми розвитку  сільськогоспо­дарського ринку
праці (на прикладі  Великоново­сілківського  району Донецької  області)
280
Завірюха А.В., Колесник О.І. Щодо проблем  молодіжного ринку
праці у сучасних економічних умовах
287
Качан Є.П. Особливості формування і реалізації регіональної
політики ринку праці
292
Слівінська Н.М., Марцінковська О.Б. Особливості формування
ринку праці  в Подільському регіоні
298
Запорожан Л.П., Запорожан М.С. Проблеми зайнятості жінок в Україні303
Збрицька Т.П. Соціально-економічні проблеми професійного  становлення та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів м.Одеси307
Маршавін Ю.М. Інституційний механізм сприяння продуктивній
зайнятості молоді
318
Іванова Л.В. Теоретичні аспекти державного регулю­вання зайнятості325
Іщенко Н.А. Демографічні чинники  формування ефективної  зайнятості332
Іщенко В.В. Політика економічного стимулювання створення нових
робочих місць
338
Керб Л.П. Створення і збереження робочих місць як важлива
складова політики зайнятості
343
Кисель Н.Ф., Микитенко Е.В. К вопросу о реализации миграционной политики348
Любохинець Л.С., Годнєва С.В. Молодіжне безробіття та способи
його подолання на прикладі Хмельницького регіону
353
Іванюк Р.В. Роль методу аналізу документів у вирішенні проблем
зайнятості та безробіття
358
Калиниченко М.П. Формирование маркетингового механизма
функционирования рынка труда
361
Ковальчук А.К., Лебедева В.К. Телеработа в сетевой экономике:
глобальный  контекст
365
Максименко О.В. Социологический анализ причин и факторов
длительной безработицы
375
Литвиненко A. , Рубановский А. О некоторых аспектах
проблемы занятости
381