Соціоекономіка (2010 р.)

ЗМІСТ

Передмова3
Частина 1. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціоекономіки 
Новікова О.Ф. Про можливості підвищення якості інформаційного забезпечення соціальної політики з використанням засад соціоекономіки5
Антонюк В.П. Проблеми суспільного розвитку України у контексті соціоекономічної парадигми16
Сухих В.А., Блусь П.И. Методологические подходы к определению и измерению человеческого капитала в контексте социоэкономики26
Задорожный Г.В. О методологических основаниях познания и становления социальной экономики48
Шамілева Л.Л., Панькова О.В.Концепція пат-аналізу в системі соціоеконометричного моделювання70
Частина ІІ. Соціальна політика держави як інструмент соціоекономіки 
Гріневська С.М. Нова соціальна політика держави як потенціал соціоекономіки82
Бібікова В.В. Інституційне забезпечення соціальної політики України100
Двигун А.О., Борисенко Т.М. Рівень життя населення України в соціоекономічному вимірі108
Зухба О.М. Домогосподарство та споживання: методологія міждисциплінарного соціоекономічного дослідження120
Кальянов А.В. Лідерський потенціал особистості майбутніх фахівців  соціономічних професій131
Забавіна К.Ю. Проблеми кадрового забезпечення Донецького регіону та можливості їх вирішення з позиції соціоекономічної парадигми144
Вишневський О.С. Напрями формалізації поняття «соціальна орієнтація 
економіки» та його застосування
153
Дейч М.Є. Напрями розвитку корпоративної соціальної відповідальності 
в контексті соціоекономічного підходу
166
Миценко І.М. Ринок робочої сили та зайнятість у підприємницькому секторі України: завдання держав­ного регулювання183
Частина ІІІ. Забезпечення сталого розвитку соціоекономіки: потреба та шляхи досягнення 
Антонюк В.П., Кузнецова Д.В. Соціоекономічні засади забезпечення людського та сталого розвитку191
Воловодова О.В., Іщенко О.В., Касперович О.Ю. Участь об’єднань громадян у забезпеченні сталого розвитку: аналіз міжнародних документів та можливість їх використання200
Касперович О.Ю. Основні напрями залучення об’єднань громадян до забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні213
Мельцер Л.Г. Дослідження чинників підвищення продуктивності науки в Україні228
Логачова Л.М. Соціоекономічні аспекти самоорганізації громадян в управлінні житловою власністю236
Післямова248

Завантажити