Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2009 р.)

ЗМІСТ

Амоша А.И., Котляренко Д.В. Украина как транзитер электрической
энергии
3
Булеев И.П., Атаманчук Г.С. Методы преодоления сопротивлений
изменениям на промышленном предприятии
10
Брюховецька Н.Ю., Чорна О.А. Інституціональні чинники розвитку
людського капіталу підприємств
26
Амоша В.О., Петенко І.В. Економічна оцінка енергозберігаючих програм
та якість життя населення
45
Богачев С.В., Мельникова М.В. Проблемы обеспечения реальной
капитализации промышленных корпораций на фондовом рынке
Украины
55
Березін О.В., Ярова І.І. Інтернет-технології як важіль управління
формуванням потоків продовольства
63
Братков Є.М. Науково-методичні підходи до вирішення проблеми
підвищення ступеня керованості вугільною промисловістю України
72
Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Концептуальний підхід до інтеграції
науки, вищої освіти і виробництва
87
Кокодей Т.А. Механизмы возникновения и развития финансово-
экономического кризиса 2008 г. в Украине
101
Рассуждай Л.М., Завгородня О.П. Деякі аспекти капіталізації та інтеграції
вуглевидобувних підприємств
109
Сумець О.М., Сумець Р.О. Прогнозування соціально-економічних
наслідків видобутку сировини для виробництва будівельних матеріалів
117
Фокина И.В. Оценка системы изъятия ренты у предприятий угольной
промышленности
129
Хромов М.І. Людський капітал та якість робочої сили138
Череватский Д.Ю., Атабеков О.И. О нефинансовых методах оценки
эффективности угольных шахт
152
Дубинська О.С. Дослідження причин виникнення кризових явищ
у виробничо-організаційній системі підприємства
164
Бриль І.В. Законодавче забезпечення розвитку інтелектуального капіталу
в України
176
Горощенко В.В. Синдиковане кредитування вуглевидобувних
підприємств
188
Дементьева Т.А. Трансферт технологий как один из путей повышения
инновационной активности на малых и средних предприятиях
198
Кордюкова М.А. Газова промисловість в Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку
211
Маісурадзе М.Ю. Формування методичного підходу до оцінки вартості
підприємств державного сектору економіки у процесі їх реструктуризації
221
Педерсен И.А. Анализ подходов к оценке эффективности инноваций
и определение направлений их совершенствования
236
Полянський В.В. Особливості реструктуризації підприємств вугільної
промисловості України у сучасних умовах господарювання
251
Чейлях Д.Д., Рибалко В.В. Тенденції розвитку вуглевидобутку в Росії
та їх вплив на український ринок коксівного вугілля
266
Черных Е.В. Особенности социальной ответственности малых и
средних предприятий
275
Чирва О.В. Перспективы потребления энергии странами мира и
основные направления совершенствования газотранспортной
системы Украины
281
Андриенко И.А. Анализ методов и моделей координации в
иерархических структурах управления
298
Трубчанин В.В. Обоснование методологического обеспечения
диверсификации производства промышленного предприятия
312
Бондарєва А.В. Проблеми застосування методів оцінки фінансового 
стануна підприємствах різних галузей національного господарства
326
Ткаченко А.М., Маменко К.І. Вимірювання фінансової безпеки
банківської системи
333
Задніпрянна Т.С. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю
підприємства
346
Шевчук А.М. Основні методи оцінки ефективності інвестиційних
проектів на підприємствах у сучасних умовах господарювання
354
Мерхо О. Стан та перспективи розвитку харчової промисловості
Харківського регіону
366

Завантажити