Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2010 р.)

ЗМІСТ

Лепа Р.Н., Цопа Н.В. Теоретическая парадигма потенциала развития промышленного предприятия3
Кабанов А.І., Стариченко Л.Л. Сучасний стан і шляхи подальшого розвитку вітчизняної вугільної промисловості15
Атаманчук Г.С., Булеев И.П. Производительность, нормирование труда и его стимулирование в пост­социалистических странах23
Макарова М.В., Макаров В.В. Современные требования к менеджменту и персоналу компании-провайдера услуг Internet42
Ткаченко А.М., Авдєй О.К. Генезис теоретичних підходів до курсової політики та формування фінансових ресурсів підприємства48
Булєєв Є.І., Могилов Ю.М. Реструктуризація як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності підприємства
59
Винарик Л.С., Васильева Н.Ф. Онлайновый электронный бизнес в Украине: история, аудитория, измерение69
Галушко Е.С. Повышение результативности и конкурентоспособности предприятия на основе рефлексивного управления80
Гринько Т.В. Інноваційна активність промислових підприємств у нестабільних умовах розвитку95
Кравченко В.Н., Филипишин И.В. Целеполагание в системе управления  развитием предприятия101
Кулиш Е.В., Телюк В.А. Китай и Индия: особенности стратегии догоняющего развития117
Мальчик М.В. Особенности восприятия потребителем предприятий с учетом сегментации рынка130
Мацука В.М. Тенденції іноземного інвестування в Україні146
Пономаренко Н.О. Реструктуризація підприємств державного сектору з метою підвищення їх капіталізації (теоретичні аспекти)154
Рогатенюк Э.В. Социальная функция цены в трансформационной экономике167
Трубчанин В.В. Результаты анализа готовности предприятия к осуществлению диверсификации производства176
Хромов М.І. Сучасні проблеми капіталізації українських підприємств у контексті розвитку людського капіталу195
Єропутова О.О., Ярошевська О.В. Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства209
Абаева Е.Н. Модель минимизации конфликтов на микроуровне в экономических взаимодействиях на промышленном предприятии224
Виноградова О.Р. Адаптивное планирование объемов выпуска продукции на предприятии235
Гаркушенко О.М. Оцінка економічного збитку життю та здоров’ю населення Донецької області, завданого забрудненням атмосферного повітря252
Коритько Т.Ю. Основні принципи та процедури антикризового управління на рівні місцевих бюджетів265
Курган О.Г. Методи прогнозування ціноутворенняз оптимальними витратами на інноваційно-інвестиційні проекти підприємства274
Никифорова В.А. Особенности государственной поддержкиконкурентоспособности металлургической отрасли в условиях глобального кризиса в Украине и зарубежных странах284
Пономаренко А.А. Лизинг как источник формирования инвестиционных 
ресурсов для технико-технологического обновления промышленного производства
302
Самофалов Ю.Є. Фінансове забезпечення процесу формування конкурентних переваг промисловим підприємством в умовах кризи315
Черкашина Л.О. Концептуальні положення фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку підприємств машинобудування
331
Щебланова К.А. Деякі напрями вдосконалення інвестиційно-інноваційної 
політики вугільної промисловості
350
Куницына М.Ю. Анализ подходов к интеграции промышленных предприятий359
Паршина О.А. Синтез оптимального варіанта інтегрованого рішення з  конкуренто­спроможності машинобудівної продукції372
Метеленко Н.Г. Основи побудови комунікаційної системи руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства385
Ярема В.І., Повідайчик М.М. Модель оптимізації виробничої програми швейного підприємства401
Димеденко І.В. Системний аналіз процесів функціонування та управління туризмом416
Паршин Ю.И. Концептуальный подход к управлению предприятиями
горнодобывающего комплекса
425
Петренко С.Ю. Экологический федерализм и устойчивый экономический рост региона437

Завантажити