Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети (2010 р.)

ЗМІСТ

Секція 1 
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Чумаченко М.Г., Амоша О.І., Ляшенко В.І. Перспективи неоіндустріальної  трансформації економіки України та Донбасу3
Баранов С.В. Про відкритість економіки України до прямих іноземних інвестицій6
Березянко Є.Ю. Проблеми операцій з управління капіталом7
Воробйова О.І. Вплив банків з іноземним капіталом на розвиток вітчизняної промисловості9
Завгородняя О.П. Обоснование эффективности стратегии слияния и поглощения компаний11
Ільїн В.Ю. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом в умовах глобалізації економіки13
Ільїна О.В. Соціально-економічні питання розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям14
Кобиляцький О.П. Перспективи використання заходів державної підтримки продовольчого підкомплексу України зі вступом до СОТ16
Костецька К.О., Галушкіна Т.П. Стратегічні вектори еколого-економічного 
партнерства Україна – ЕС
17
Ляшенко С.В. Порівняльний аналіз індикаторів фондових ринків19
Мацука В.М. Іноземні інвестиції в промисловості України20
Нехорошева Л.Н. Технологическое и инновационное развитие национальной промышленности кризисных и посткризисных условиях: проблемы и «окна возможностей»21
Носова О.В., Маковоз О.С. Вплив глобалізації на розвиток трудових ресурсів в Україні23
Осадча Н.В. Напрями вдосконалення митного режиму переробки24
Павлов К.В. Особенности модернизации российской экономики26
Саух І.В. Особливості формування кластерної моделі в контексті стратегії 
регіонального розвитку
28
Щетілова Т.В., Гладкова Л.А. Оцінка впливу змінності глобальної економічної динаміки і ризиків на розвиток економік країн29
Konovalova T.V., Trubnikova S.V., Lapko I.O. Impact of the health care reform 
on tax law in the USA
31
Slaveva K. Statistical assessment of the degree of openness of bulgaria`s economy32
Секція 2 
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Алёшин С.Н. О государственной поддержке угольной промышленности 
Украины
34
Амоша В.О., Петенко І.В. Динамічні процеси у структурі енергоспоживання в Україні35
Антонюк В.П. Проблеми розвитку вугільної промисловості України36
Вода І.С. Стан та перспективи розвитку будівельної діяльності в Україні38
Дробишева О.О. Антикризове управління промисловим підприємством 
на основі інновацій
39
Завербна Н.В. Проблеми розвитку ринку електроенергії в Україні41
Залознова Ю.С. Попередження ризиків при застосуванні нових форм  використання трудового потенціалу у вугільній галузі42
Збаразська Л.О. Структурні пріоритети промислової політики в Україні43
Кіпа М.О. Перспективи структурних трансформацій промислових підприємств44
Кірієнко О.М., Сердінова А.С. Пільгове оподаткування як інструмент 
стимулювання інвестиційної діяльності
46
Коваль Ю.О. Проблеми розвитку національної регуляторної політики47
Кулиш Е.В., Телюк В.А. О современных направлениях развития 
промышленности Украины в свете мировых тенденций
49
Куценко М.А. Економічні підходи до планування підготовки кадрів 
оперативно-рятувальної служби МНС України
51
Лях М.О. Розвиток крупних інтегрованих бізнес-структур після кризи52
Матюнина М.В. Социальное взаимодействие в интегрированных структурах53
Михальская Л.С., Балтина В.А. Механизм финансово-инвестиционного 
обеспечения структурной трансформации экономики Украины
54
Нікіфорова В.А. Особливості фінансового стану великих металургійних 
підприємств України у докризовому періоді
55
Панькова О.В. Корпоративна культура як інноваційний інструмент управління вугільним підприємством у посткризових умовах57
Поклонський Ф.Ю. Тенденції залучення капітальних інвестицій у технічне переоснащення та модернізацію металургійних підприємств59
Пушак Г.І., Пушак Я.Я. Проблеми формування регіональних ринків  видавничо-поліграфічної продукції60
Рассуждай Л.Н. Механизм формирования экономической стратегии угледобывающего предприятия61
Ращупкина В.Н. Административное регулирование поставок металлопродукции из Украины62
Сапліна О.А. Підходи до класифікації інвестицій64
Скороход Н.М. Інвестиції як провокатор структурних змін у промисловост65
Степанова Т.А., Квилинский А.С. Стратегические аспекты малого бизнеса в контексте развития национальной экономики66
Тарасова М.Ю. Класифікація організаційно-економічних підходів до управління водними тресурсами68
Ткаченко А.М., Авдєй О.К. Запровадження гнучкого режиму валютного курсу в Україні та можливі наслідки впливу на економіку підприємств країни69
Устинова М.В. Правовое обеспечение конкуренции на рынках теплоснабжения70
Чеботарьов В.А. Чинники державної регуляторної політики структурної трансформації харчової промисловості72
Шаблиста Л.М. Фінансові механізми забезпечення структурної перебудови 
промисловості України
73
Шаповалова Э.В., Уланенко Б.Б. Проблемы стратегического развития угольной промышленности Украины75
Шем’якіна Н.В. Інвестиційне самофінансування структурних трансформацій у промисловості76
Секція 3 
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ, РОЛЬ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ В ЇХ ВИРІШЕННІ 
Базартинова О.В. Зовнішнє фінансування інноваційної діяльності українських підприємств78
Биконя С.Ф., Биконя О.С. Проблеми розвитку інноваційної моделі України79
Боголіб Т.М. Вплив елітної освіти на інноваційний розвиток80
Бокань А.А. Інноваційне планування на підприємстві як елемент управління диверсифікацією81
Букіашвілі В.О. Інновації у визначенні ефективності ЖКГ82
Булеев И.П. Институциональные аспекты инновационной деятельности83
Буряк В.О. Особливості становлення національної інноваційної системи України в контексті прогресивного економічного розвитку85
Васильєва Н.Ф. Саморегулювання електронних угод у сфері онлайнового електронного бізнесу86
Гінкул А.С., Кавура В.Л., Кондрахіна А.А. Організація безпеки електронних платіжних систем87
Горожанкіна М.Є., Махноносова Н.В. Інноваційна культура суспільства та корпорацій в умовах трансформаційної економіки89
Горощенко В.В. Напрямки стимулювання інноваційних процесів на промислових підприємствах90
Дементьева Т.А. Формы интеграции бизнеса для активизации инновационной деятельности на предприятиях92
Землянкін А.І. Проблеми активізації інноваційного розвитку промисловості України93
Игнатьков В.М. О выборе источников инвестирования инновационных проектов развития города95
Ильина Г.А., Фещенко Л.В. О направлениях развития венчурного бизнеса в Украине96
Казакова О.К., Лагутина И.С. Формирование модели менеджмента в инновационной экономике97
Кацура С.Н., Лепихова Н.А. Объективная необходимость становления инновационной экономики и ее государственной поддержки99
Кленін О.В. Інноваційний потенціал: роль у розвитку промислового підприємства101
Кравченко С.І., Корнєва О.В. Вимір ефективності заходів з управління знаннями103
Крехівський О.В. Щодо формування національної промислово-інноваційної політики104
Криль Я.М. Управління економічною безпекою промислового підприємства: інноваційний підхід106
Кучерук Д.Г. Соціальний характер інноваційної діяльності людини в умовах глобального економічного розвитку107
Кучерук Т.Г. Механізм інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів у контексті трансцендентної функції108
Лимар В.В. Досвід країн Європейського Союзу у регулюванні трансферу знань109
Лук’янченко Н.Д., Хромов М.І. Підвищення кваліфікації персоналу як чинник ефективного управління станом конкурентоспроможності  людського капіталу111
Лях О.В. Активізація інноваційної діяльности сектору МСБ на основі кластеризації112
Лях І.І. Про підходи до трансферу знань як елемента інноваційного процесу113
Максимович Ю.В. Впровадження інновацій у промисловості України115
Мельникова М.В. Про участь виробничо-господарських комплексів у процесах становлення інноваційної економіки116
Мельцер Л.Г. Человеческий капитал, социальные технологии в помощь нновационному развитию, усилению конкурентоспособности региона118
Парвина Т.Г. Особенности развития инновационной экономики в Украине119
Педерсен И.А. Значение инновационного потенциала в деятельности предприятия120
Передерий С.Л. Социальные факторы обеспечения конкурентоспособности электронной промышленности122
Підоричева І.Ю. Концептуальна модель інтеграції науки, вищої освіти і виробництва123
Пономаренко А.А. Инновационная система и структурные трансформации124
Ревва А.Н. Некоторые вопросы кадрового обеспечения инновационного развития126
Саліхова О.Б. Оптимізація участі держави у становленні та розвитку високотехнологічної сфери: досвід КНР, уроки для України127
Саломатина Л.Н. Организационно-экономические инновации как основа развития электронной промышленности129
Скрипник М.Ю., Скрипник А.В. Про стан інноваційної діяльності в Україні та деякі заходи щодо його стимулювання130
Солод М.А. Інструменти державного стимулювання інноваційного розвитку132
Стреліна О.М. Зростання ролі інформаційних технологій у сучасній економіці133
Тимошенко О.Ю. Обоснование необходимости формирования туристического кластера в Донецкой области134
Тринчук С.В. Особливості реалізації державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері інновацій136
Усик М.К. Формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств в умовах нестабільної економіки137
Філіппов С.А. До питання впровадження інновацій газопостачальними підприємствами139
Фокина И.В., Щебланова К.А. К вопросу об инновационной активности работников предприятий140
Харченко Г.А. Роль державних закупівель у процесі становлення інноваційної економіки в Україні142
Шаульская Л.В., Панькова А.Д. Влияние инновационного развития на повышение конкурентоспособности Украины143
Секція 4 
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ 
Агаркова О.С. Институциональные факторы регионального развития145
Бачурин А.А. Регулирование развития структурных преобразований 
старопромышленных регионов
146
Булатова О.В. Регіони в системі світового господарства147
Вишневський О.С. Аналіз відповідності стратегічних документів промислових областей України вимогам соціальної орієнтації економіки148
Волосатых Е.А. Стратегическое управление занятостью населения как инструмент обеспечения устойчивого развития региона150
Галушкіна Т.П., Макарова І.А. Екологізація розвитку регіональних продовольчих ринків в умовах сучасних ринкових трансформацій151
Голуб Н.Ю. Дослідження підходів до проведення структурної трансформації корпорацій Донецького регіону152
Губина В.С. Теоретические подходы к определению сущности старопромышленного региона154
Іванова Н.В. Роль виробничої інфраструктури у формуванні та розвитку економічного простору регіону155
Кальков А.А. Программно-целевой метод как инструмент регионального управления157
Каримова Э.Р., Жверанцева М.С. Повышение эффективности налогового контроля как фактор развития налоговой системы Российской Федерации158
Карпухно И.А., Денисюк В.И. Актуальные проблемы государственной региональной финансовой политики Украины159
Колєснікова Г.В. Кредитна кооперація – альтернативне джерело фінансових ресурсів для розвитку підприємств малого бізнесу в межах регіону161
Кравченко Л.А. Інноваційний потенціал регіону: проблеми та перспективи реалізації162
Кузнецов В.Г., Таранич А.В. Концепция стратегического маркетинга в управлении строительным комплексом региона163
Кузьменко Л.М. Інститути адміністративного регулювання регіонального розвитку165
Кузьменко Р.В. Виявлення конкурентних переваг в економіці регіонів із використанням нечіткої кластеризації166
Кулініч Т.В. Інструменти портфельного аналізу для стратегічної діагностики можливостей активізації інвестиційної діяльності в регіоні167
Лазарева Т.С. Індекс людського розвитку як відбиття соціальної складової потенціалу старопромислового регіону (на прикладі Донецької області)169
Ларіна Р.Р. Логістика у формуванні ринкової стратегії розвитку регіону170
Лисюк В.М., Ярмоленко О.Б. Інвестиційна стратегія відтворення інфраструктури аграрних ринків172
Маглаперидзе А.С., Васильченко Е.Р. Особенности структуры ВРП старопромышленных регионов173
Матросова Л.Н. Кластерный подход в региональной экономике175
Медведев Д.Н. Роль институциональных факторов в развитии региона176
Медвідь В.Ю. Формування матриці основних товаровиробників 
як напрям стимулювання економічного розвитку регіону
178
Новікова О.Ф. Регіональне управління в контексті сталого розвитку179
Полковников С.А., Бережная Т.Ф. Эпистемотехнологический подход
к построению образовательного кластера
180
Реутов В.Є. Концептуальні підходи до процесу трансформації 
регіональної конкуренто­спроможності України в контексті сталого 
розвитку
182
Снігова О.Ю. Диверсифікація як основа структурних трансформацій 
економіки старопромислових регіонів
183
Ситник Л.С. Структурні кризи і трансформації у промисловості України185
Тараш Л.И. Проблемы стратегического управления186
Ткач С.М. Рівень інвестиційної безпеки промисловості у Львівській 
області
188
Уманець Т.В., Лучакова О.В. Оцінка розвитку малих підприємств 
на базі системи індикаторів
189
Фатеев В.С. Структурные изменения в экономике Республики Беларусь 
и ее регионов
191
Червова Л.Г., Дубинина М.В. Анализ и особенности 
институционального развития старопромышленных регионов
192
Чічкань О.І. Моніторинг економічного потенціалу розвитку регіонів 
України
194
Секція 5 
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
Величко О.В. Збалансування місцевих бюджетів як фінансова основа 
розвитку регіонів
196
Вертиль Н.М. Діагностика заходів державної житлової політики щодо 
забезпечення населення безкоштовним житлом
197
Гріневська С.М. Стратегічне управління соціально-економічним 
саморозвитком регіону
198
Дідух Т.М. Фінансове регулювання регіонального розвитку в Україні200
Карпухно І.О., Лавренко Т.Ю. Міжбюджетні відносини як засіб 
вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів
201
Котов Е.В., Котова Н.И. Обеспечение качественного водоснабжения 
малых шахтерских городов: проблемы и перспективы решения
203
Логачова Л.М., Коваленко І.О. Проблеми і перспективи розвитку 
соціальної інфраструктури промислового регіону
204
Мартякова О.В. Регулювання взаємодії партнерів у соціальних проектах206
Прогнімак О.Д. Питання розвитку монофункціональних міст 
у контексті промислової політики України
207
Растворцева С.Н. Инновационный вектор социально-экономической
 эффективности регионального развития
208
Солдак М.О. Фінансове забезпечення регіонального розвитку: 
стан та проблеми
210
Черных Е.В. Роль крупных компаний в развитии монофункциональных 
городов: на примере г. Алчевска
211
Секція 6 
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
Авдеева Е.С. Приоритеты развития электронной промышленности РФ213
Александров І.О., Бурук Г.П. Концептуальний підхід до управління 
конкурентоспроможністю продукції з урахуванням її екологічної якості
214
Беликова Е.Ю. Трансформационные формы акционерных предприятий 
в современной практике хозяйствования
215
Благодарний О.І., Юріна Н.О., Скобцова Г.В. Стан розвитку 
підприємств малого бізнесу Донецької області.
217
Бондаренко О.В. Проблемы развития предприятий малого бизнеса 
в Украине
218
Бриль І.В. Корпоративна культура як елемент організаційного капіталу 
структури інтелектуального капіталу підприємства
219
Брюховецкая Н.Е. Виды капитализации предприятий и определение 
факторов ее наращивания
221
Волошенюк В.В. Потреби в мінеральній сировині як підґрунтя 
економічної стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів
222
Воронкова А.Е., Зеленкіна К.І., Кокура К.В. Підвищення 
транскордонного потенціалу промислових підприємств регіону 
на основі кластерної моделі
224
Галушко Е.С., Галушко С.А. Перспективный инструментарий 
формирования целевых программ повышения эффективности 
бизнес-деятельности на основе рефлексивного управления
225
Гордієнко Л.Ю. Методичний підхід до формування моделі процесу 
управління організаційними трансформаціями
227
Грозный И.С. Анализ подходов к созданию сбалансированной 
системы показателей промышленного производства
228
Дасив А.Ф. Угрозы невыполнения норм налогового законодательства 
промышленными предприятиями Украины
230
Дегтярева Ю.В. К проблеме эффективной работы промышленных 
предприятий в условиях риска
231
Деваєва С.В. Про необхідність розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні із застосуванням міжнародного досвіду
233
Денисов В.Т., Денисов Д.Д. К вопросу производства боевых 
и транспортных летательных аппаратов в России
234
Дорофеева А.А. Синергетические эффекты и их проявление 
в деятельности отечественных предприятий: особенности 
и преимущества
236
Дюбо О.М. Особливості ресурсного забезпечення системи управління 
економічною безпекою підприємств АПК
237
Єськов О.Л., Федорова Н.В. Дослідження впливу реакції покупців 
на ціну в ринкових умовах господарювання
239
Иванова В.В. Энергосбережение как способ повышения 
конкурентоспособности предприятий
240
Качанов И.И. Дизайн-проектирование и дизайн-менеджмент 
в производственном процессе: постановка проблемы
242
Киреева Е.Г. Аутсорсинг как инструмент рационализации 
бизнес-процессов предприятия
243
Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Неклюдова Т.М. Управління формуванням 
і використанням інтегрованих систем трансферного потенціалу 
підприємств
245
Коваленко Е.В. Функции контроллинга в системе антикризисного 
управления промышленным предприятием
246
Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Принципи вдосконалення організаційної 
структури управління логістичною діяльністю на промисловому 
підприємстві
247
Кошелева Е.Г. Особенности введения единого взноса на социальное 
страхование для субъектов малого предпринимательства
249
Кучеров А.В. Недоліки застосування аутсорсингу у промисловому 
секторі країн СНД
250
Лукьянченко Н.Д., Пастушенко А.О. Коучинг-технологии в управлении 
персоналом предприятий
251
Лященко О.В. Особливості управління ефективністю використання
 інноваційного потенціалу підприємства
253
Марченко В.М. Система контролінгу – система вимірів, складова 
ефективного менеджменту
254
Марченко І.В. Маркетингова стратегія взаємної підтримки256
Моисеев Г.В., Моисеев В.Г., Фиалка Л.В. Стратегическое планирование 
на предприятиях корпоративного сектора в современных условиях
257
Накалюжний А.В. Актуальні завдання оцінки вартості підприємства258
Омельченко О.Ю. Проблемы структурных изменений национальной 
экономики: влияние экстерналий
260
Орлова О.В. Пути развития малого и среднего бизнеса в послекризисный 
период Украины
261
Офік М.П., Коломієць О.Л., Савіцька Н.В. Кооперування в системі 
креативно-інноваційного розвитку підприємства
263
Паук О., Мірощенко Н., Лучко Г. Проблеми забезпечення економічної 
ефективності стратегій інвестування підприємств
264
Передерєєва О.С. Теоретичне обґрунтування сутності техніко-
технологічного потенціалу машинобудівного підприємства
265
Персток Т.Ю. Анализ лизингового рынка как источника 
инвестиционных ресурсов предприятия
266
Поникарчук А.М., Омельченко С.Н., Гончаренко М.Ф. Балансировка 
производственных мощностей промышленного предприятия
268
Прищепа Н.П., Прищепа Ю.М. Проблеми оцінки і підтримки 
конкурентної переваги
269
Проказа Т.В., Кравченко В.О. Індикатори фінансової безпеки страхових 
компаній
271
Пронкіна Л.І. Методологічні підходи до підвищення
конкурентоспроможності продукції в Україні
272
Рукасов С.В. Мотивація праці як фактор підвищення ефективності 
діяльності підприємства
273
Сидорова Е.Ю., Коротина В.Л. Системный подход к управлению 
внешнеэкономической деятельностью промышленного предприятия
275
Сулима О.Й. Систематизація загроз діяльності промислового 
підприємства
276
Сисоліна Н.П., Бондаренко Ю.Н. Шляхи підвищення ефективності 
розвитку промислових підприємств
277
Тімашкова О.А. Стан професійного навчання працівників на вітчизняних 
підприємствах
278
Толмачева А.Ф., Хахулин В.В. Пути сокращения административных 
барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства
280
Усова Г.В. Реінжиніринг виробничого процесу промислового 
підприємства
281
Федько Я.В. Аналіз методів реструктуризації підприємств: пошук шляхів 
підвищення їх конкурентоспроможності
283
Хасанова Е.В. Взаимосвязь развития фондового рынка Украины 
и капитализации предприятий
284
Храпкина В.В. Выявление «слабых сигналов» в системе управления 
финансовой безопасностью предприятий
286
Цопа Н.В. Концепция управления развитием промышленных 
предприятий
287
Чеботарьов Є.В. Структурна трансформація корпоративних формувань 
у харчовій промисловості на прикладі групи компаній „Агротон”
289
Шагоян С.М. Корпоратизація гірничо-збагачувальних підприємств 
у контексті їх економічної безпеки
290
Шевченко В.В. Перспективы применения модифицированного метода 
иерархии потребностей Маслоу
292
Шлафман Н.Л., Стоянова М.М. Удосконалення підприємницького 
середовища в Україні
294
Шукатко В.В. Концепция моделирования рефлексивного управления 
в процессе мотивации страхователей
295
Юрина Н.А. Управление развитием предпринимательства Украины296
Ячменева В.М. стратегический альянс предприятий: реалии 
и перспективы
298
Tsanova St. St. Utilizing the analysis of variance when measuring the seasonal 
fluctuations in agriculture
299

Завантажити