Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання 2015

Управління економікою: теорія та практика. Четверті Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ля- шенко (відп. ред.), Л.М. Кузьменко та ін. – Київ, 2015. – 300 с.
ISSN 2221-1187
Розглянуто проблеми управління економікою на сучасному етапі. Узагальнено результати досліджень макроекономічних змін у національній економіці; формування передумов і напрямів підвищення ефективності державного управління економікою на макро-, мезо- та мікрорівнях; використання сучасних інструментів менеджменту для оптимізації діяльності господарюючих суб’єктів у галузях економіки. Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підпри- ємств і державних структур управління.

Рассмотрены проблемы управления экономикой на современном этапе. Обобщены результаты исследований макроэкономических изменений в национальной экономике; формирования предпосылок и направлений повышения эффективности государственного управления экономикой
на макро-, мезо- и микроуровнях; использования современных инструментов менеджмента для оптимизации деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях экономики. Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленности, предприятий и государственных структур управления.
Редакційна колегія: акад. НАН України О.І. Амоша (головний редактор), д.е.н. В.І. Ляшенко (відповідальний редактор), д.е.н. Л.М. Кузьменко, д.е.н. В.П. Антонюк, д.е.н. Ю.С. Залознова, д.е.н. О.Ф. Новікова, д.е.н. Ю.В. Макогон, д.е.н. К.В. Павлов (Росія), д.е.н. Л.М. Саломатіна, д.е.н. Ю.М. Харазішвілі, д.е.н. М.М. Якубовський, д.е.н. В.С. Фатєєв (Білорусь), к.е.н. А.І. Землянкін, к.е.н. І.Ю. Підоричева, к.е.н. М.О. Солдак, к.е.н. Д.Ю. Череватський, к.е.н. О.С. Квілінський (Польща), В. Михненко (РhD (Economics), Великобританія), Н. Хагеман (PhD (Economics), Німеч- чина), Б. Надолу (PhD (Sociology), Румунія).
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України
(протокол № 11 від 10.12.2015 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 16139-4611Р від 20.01.2010 р.

Збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки наукових видань e-library.ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ) з листопада 2011 р.

ЗМІСТ

Антонюк В.П. Інтелектуальний капітал України: проблеми його формування та нагромадження3
Драчук Ю.З., Кочешкова I.М., Трушкіна Н.В. Тенденції та закономірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної промисловості14
Іванов С.В., Перебийніс В.І., Котов Є.В., Федiрець О.В. Розвиток національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації31
Кузьменко Л.М., Солдак М.О. Децентралізація управління як фактор забезпечення модернізації промисловості України42
Ляшенко В.І., Толмачова Г.Ф. Світові тенденції реформування державного регулювання малого і середнього підприємництва52
Миценко І.М. Формування інноваційного механізму в умовах асиметричності глобального розвитку80
Павлов К.В. Инновационная экология как научно-методологическая основа модернизации экологической системы интенсивного типа100
Столяров В.Ф., Артеменко Д.М. Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу129
Берсуцька С.Я., Каменська О.О. Методичний підхід до складання стратегічних бюджетів промислового підприємства144
Ильин С.Ю. Современные тенденции развития управленческой деятельности организаций150
Прокопенко Р.В. Анализ перспектив отраслей украинской экономики при выходе из кризиса156
Турлакова С.С. Рефлексивные модели поведения агентов управления в процессе проявления стадности на предприятии165
Головач А.А. Модернизация машиностроительных предприятий в соответствии с требованиями мировых рынков174
Ляшенко А.Ю. Характеристика «точек развития» в промышленности регионов Юго-Востока Украины180
Ніколаєнко А.І. Вплив глобалізації на ефективність регулювання інноваційної моделі розвитку208
Петрова І.П. Перспективи застосування державно-приватного партнерства як каталізатора економічного зростання221
Сташкевич І.І. Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві243
Фроліна К.Л. Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності в будівельній сфері України257
Кучерова Г.Ю. Закордонний досвід стратегічного розвитку податкової свідомості громадян європейської спільноти271

 

Завантажити