Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання 2016

Управління економікою: теорія та практика. П’яті Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Л.М. Кузьменко та ін. – Київ, 2016. – 304 с.
ISSN 2221-1187
Розглянуто проблеми управління економікою на сучасному етапі.
Узагальнено результати досліджень макроекономічних змін у національній економіці; формування передумов і напрямів підвищення ефективності державного управління економікою на макро-, мезо- та мікрорівнях; використання сучасних інструментів менеджменту для оптимізації діяльності господарюючих суб’єктів у галузях економіки.
Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і
державних структур управління

Рассмотрены проблемы управления экономикой на современном этапе.
Обобщены результаты исследований макроэкономических изменений в национальной экономике; формирования предпосылок и направлений повышения эффективности государственного управления экономикой на макро-, мезо- и микроуровнях; использования современных инструментов менеджмента для оптимизации деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях экономики.
Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленности,
предприятий и государственных структур управления.
Редакційна колегія: акад. НАН України О.І. Амоша (головний редактор), д.е.н. В.І. Ляшенко (відповідальний редактор), д.е.н. Л.М. Кузьменко, д.е.н. В.П. Антонюк, д.е.н. Ю.С. Залознова, д.е.н. О.Ф. Новікова, д.е.н. Ю.В. Макогон, д.е.н. К.В. Павлов (Росія), д.е.н. Л.М. Саломатіна, д.е.н. Ю.М. Харазішвілі, д.е.н. М.М. Якубовський, д.е.н. В.С. Фатєєв (Білорусь), к.е.н. А.І. Землянкін, к.е.н. І.Ю. Підоричева, к.е.н. М.О. Солдак, к.е.н. Д.Ю. Череватський, к.е.н. О.С. Квілінський (Польща), В. Михненко (РhD (Economics), Великобританія), Н. Хагеман (PhD (Economics), Німеччина), Б. Надолу (PhD (Sociology), Румунія).
Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 13 від 23.12.2016 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 16139-4611Р від 20.01.2010 р.
Збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1609 від 21.11.2013 р.)
Збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки наукових видань e-library.ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ) з листопада 2011 р.

ЗМІСТ

Антонюк В.П. Соціальна політика у сфері оплати праці: проблеми та шляхи забезпечення її гідного рівня (на прикладі промисловості)3
Дейч М.Є., Шастун А.Д. Цінність праці та працівника в ідеології розвитку трудової сфери24
Павлов К.В., Степчук М.А., Пинкус Т.М. Направления развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области)41
Харазишвили Ю.М., Якубовский Н.Н., Ляшенко В.И., Иванов С.В., Котов Е.В., Ляшенко А.Ю. Стратегия «новой разумной индустриализации» городов промышленных регионов Украины62
Хобта В.М., Кладченко І.С. Динаміка процесів економічного розвитку України96
Берсуцька С.Я., Каменська О.О. Особливості розвитку трудової мотивації персоналу промислового підприємства відповідно до стратегії110
Болотіна Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. Інноваційні підходи до управління персоналом машинобудівних підприємств119
Добыкина Е.К. Интеллектуальный потенциал как приоритетный аспект стратегического развития компании128
Єфременко В.В., Гордієнко В.В. Проблеми соціально-економічного розвитку територій Донецької області139
Жуков С.А. Ефективність маркетингової діяльності на підприємстві: етапи моделювання та послідовність математично-розрахункового апарату149
Кримова М.О. Модернізація державної соціальної політики у сфері забезпечення збалансованого розвитку ринку праці156
Мельников А.Ю., Соломко Ю.А. Использование метода дерева отказов для расчета показателей надежности персонального компьютера166
Михайличенко Н.М., Полянська Д.А. Досягнення балансу ліквідності та рентабельності – головне завдання фінансового контролінгу173
Островецький В.І. Державні фінанси України в умовах децентралізації: податкові надходження182
Попова Г.Ю. Управління ступенем ліквідності інвестиційних проектів на різних етапах їх реалізації191
Венжега Р. В. Атрибути економічних моделей індустріалізації та неоіндустріалізації199
Ковчуга Л.І. Проблеми активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах України212
Латишева О.В. Аналіз рівня сталого розвитку України у глобальному вимірі221
Мельник Г.В. Погляд на процес управління витратами підприємства з позицій еволюції концепції маркетингу234
Трушкіна Н. В. Стратегічні напрями вдосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств242
Шевченко А. І. Визначення рівня економічної безпеки України в галузі  залізничного транспорту: екологічний та соціальний аспект265

Завантажити