Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання 2017

Управління економікою: теорія та практика. Шості Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Ю.С. Залознова та ін. – Київ, 2017. – 268 с.
ISSN 2221-1187
Розглянуто проблеми управління економікою на сучасному етапі.
Узагальнено результати досліджень макроекономічних змін у національній економіці; формування передумов і напрямів підвищення ефективності державного управління економікою на макро-, мезо- та мікрорівнях; використання сучасних інструментів менеджменту для оптимізації діяльності господарюючих суб’єктів у галузях економіки.
Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і державних структур управління.

Рассмотрены проблемы управления экономикой на современном этапе.
Обобщены результаты исследований макроэкономических изменений в национальной экономике; формирования предпосылок и направлений повышения эффективности государственного управления экономикой на макро-, мезо- и микроуровнях; использования современных инструментов менеджмента для оптимизации деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях экономики.
Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленности,
предприятий и государственных структур управления.
Редакційна колегія: акад. НАН України О.І. Амоша (головний редактор), д.е.н. В.І. Ляшенко (відповідальний редактор), д.е.н. В.П. Анто- нюк, д.е.н. Ю.С. Залознова, д.е.н. О.Ф. Новікова, д.е.н. Ю.В. Макогон, д.е.н. К.В. Павлов (Росія), д.е.н. Л.М. Саломатіна, д.е.н. Ю.М. Харазішвілі, д.е.н. М.М. Якубовський, д.е.н. В.С. Фатєєв (Білорусь), к.е.н. А.І. Землянкін, к.е.н. І.Ю. Підоричева, к.е.н. М.О. Солдак, к.е.н. Д.Ю. Череватський, к.е.н. О.С. Квілінський (Польща), В. Михненко (РhD (Economics), Великобританія), Н. Хагеман (PhD (Economics), Німеччина), Б. Надолу (PhD
(Sociology), Румунія).
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України
(протокол № 13 від 22.12.2017 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 16139-4611Р від 20.01.2010 р.
Збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1609 від 21.11.2013 р.)
Збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки наукових видань e-library.ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ) з листопада 2011 р. Видання включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія).

ЗМІСТ

Ляшенко В.І., Прокопенко Р.В., Якубовський М.М.
Обґрунтування напрямів розвитку промислових регіонів
України з метою структурно-технологічної модернізації …………………………… 3
Макогон Ю.В. Инновации на промышленных предприятиях
в сфере энергетики ………………………………………………………………………………………….. 27
Харазішвілі Ю.М. Стратегічні орієнтири конкурентоспроможної
освіти України ………………………………………………………………………………………………….. 39
Грішнова О.А. Освіта в сучасному світі: зміна концепції
відповідно до вимог новітнього ринку праці ………………………………………………. 52
Грахов В.П., Мохначев С.А., Тарануха Н.Л., Пушкарев В.О.
Девелопмент как основной фактор развития
рынка жилой недвижимости …………………………………………………………………………. 65
Єфременко В.В., Точонов І.В. Економічні аспекти матеріальнотехнічного
забезпечення будівельного підприємства ………………………………… 75
Жуков С.А. Синергетичний ефект об’єднання збалансованої
системи показників і бюджетування в єдиний інструмент
управління стратегією підприємства …………………………………………………………… 84
Івченкова О.Ю., Літвиненко Ю.Д. Математичні моделі
оптимізації фінансування інвестиційної діяльності підприємств ……………. 92
Островецький В.І. Бюджетно-податкова політика України
в умовах децентралізації: доходи місцевих бюджетів ……………………………… 108
Подлужна Н.О. Досягнення економічного прогресу в Україні
та її регіонах на основі диверсифікації форм економіки знань
і прояву ефекту меліоризму …………………………………………………………………………. 121
Турлакова С.С. Инструменты рефлексивного управления
стадным поведением агентов на предприятиях……………………………………….. 133
Держевецька М.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення
як складова інтелектуального капіталу підприємства …………………………….. 150
Сиволап Л.А. Особливості стратегічного управління
промисловими підприємствами ………………………………………………………………….. 156
Березюк К.М. Еволюція концепції корпоративної соціальної
відповідальності в контексті зміни пріоритетів ведення бізнесу . ………….. 166
Ковчуга Л.І. Інновації в системі життєвого циклу підприємства………………. 176
Куриляк М. Ю. Європейський Союз у системі факторів регіоналізації ….. 186
Латишева О.В. Аналіз впливу екологічного чинника на рівень
стійкості розвитку основних галузей національної економіки України … 204
Трушкіна Н.В. Науково-методичні засади організації збутової
діяльності вугледобувного підприємства ……………………………………………………. 213
Шумило Я.Н. Выявление ключевых рефлексивных составляющих
процесса принятия решений потребителями при проявлении
стадного поведения на рынках сбыта продукции ………………………………………. 232

ЗАВАНТАЖИТИ