Наукові засади та сучасні парадигми промислово-економічного розвитку – рекомендована література

Основна

 1. Кабінет Міністрів України (2020). Постанова № 624 від 22.07.2020р. «Про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України». Кабінет міністрів України. 
 2. Кабінет Міністрів України (2020). Вектори економічного розвитку 2030. 384 с.
 3. Кабінет Міністрів України (2020). Програма діяльності Кабінету Міністрів України
 4. Кабінет Міністрів України (2021). Постанова № 179 від 03.03.2021р. «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року». Кабінет міністрів України. 
 5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2017). Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. 
 6. UN General Assembly (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
 7. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, 2013). Lima Declaration: Towards inclusive and sustainable industrial development. 15th SESSION OF UNIDO GENERAL CONFERENCE Lima, Peru, 2 December 2013
 8. European Commission (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final. 
 9. European Commission (2014). For a European Industrial Renaissance. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels. COM/2014/014 final. 
 10. European Commission (2020), Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A New Industrial Strategy for Europe, COM(2020) 102 final. 17р. 
 11. European Commission (2020). UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change. European Commission. 
 12. European Сommission. (2020). Supporting the green transition: shaping Еurope‘s digital future. European Commission.  
 13. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), “Enabling the Next Production Revolution: The Future of Manufacturing and Services – Interim Report” (Paris: OECD, June 2, 2016).
 14. United Nations Industrial Development Organization (2017). Industrial Development Report 2018. Demand for Manufacturing: Driving Inclusive and Sustainable Industrial Development. Vienna. 274р. 
 15. United Nations Industrial Development Organization (2020). Competitive Industrial Performance Report 2020. Vienna, Austria. – 329 р..
 16. Schwab K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum, January, 2016.  
 17. Schwab K. (2019). The Great Reconstruction [online]. Project Syndicate
 18. Schwab K.,Vanham, P.(2021). Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet. 1st Edition. Hoboken, New Jersey : Wiley. 304 p.
 19. Амоша, О.І., Вишневський, В.П., Збаразська, Л.О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу.  Економіка України. – 2009. – № 11. С . 3-14;  №12. С.4-12.
 20. Вишневський В.П., Збаразська Л.О., Заніздра М.Ю.  та ін. (2016). Національна модель неоіндустріального розвитку України: монографія; за заг. ред. В.П. Вишневського та Л.О. Збаразської. Київ: Ін-т економіки пром-сті НАН України. 519 с.
 21. Залознова Ю. С. (2017). Економічні та соціальні проблеми розвитку промисловості. Київ: НАН України, Ін-т економіки промисловості.  288 с.
 22. Вишневский В. П. (ред). (2019). Смарт-промисловість: напрями становлення, проблеми і рішення: монографія. За ред. В. П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ. 464 c. (електронне видання). 
 23. Промислова політика як ключовий інструмент стратегії розвитку: науково-аналітична доповідь (2019): Дейнеко Л.В. (заг. ред.). К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». 143с. 
 24. Український союз промисловців і підприємців (2019). Нова індустріалізація – реальний шанс для України. Український союз промисловців і підприємців (УСПП).  
 25. Збаразська Л. О. (2020). Ключові акценти порядку денного промислового розвитку в Україні. Економіка промисловості. № 4 (92). С. 5-37. 
 26. Збаразська Л. О. (2022). Промисловість України у світовому «ландшафті»: тенденції у контексті завдань довгострокового розвитку. Економіка промисловості. № 2 (98). С. 5-24. DOI
 27. Дейнеко Л.В. та ін. (2022). Виклики майбутнього для промислового розвитку України: наукова доповідь;  за ред. д-ра екон. наук Л.В. Дейнеко. Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України». 184 с. 
 28. Колот А. М.Герасименко О. О. (2022) . Новітні формати організації трудової діяльності: природа, виклики, траєкторії розвитку. Економіка України. №5. С.59-76.

Додаткова

  1. INSEAD, WIPO. Global Innovation Index. 
  2. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, 2019). Industrial Development Report 2020. Industrializing in the digital age. Vienna. – 228 р.
  3. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, 2020). The Future of Manufacturing in a Post-Pandemic  World. DOI
  4. United Nations Industrial Development Organization (2021). Statistical Indicators of Inclusive and Sustainable Industrialization: Biennial Progress Report 2021. Vienna. 98 p. 
  5. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, 2022). Industrial Development Report 2022. The future of industrialization in a post-pandemic world. 
  6. OESD (2019). Green Growth Indicator Stat. 
  7. World Bank (2020). Research and development expenditure (% of GDP). 
  8. World Economic Forum (2015).  Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services. – Cologny/Geneva, Switzerland: World Economic Forum, 2015. – 39 pp. 
  9. World Economic Forum (2017).  Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains. 
  10. World Economic Forum (2018). Readiness for the Future of Production.  Report 2018. In collaboration with A.T. Kearney. Insight Report. 2018. 254 р. 
  11. World Economic Forum (2023). The Future of Industrial Strategies: Five Grand Challenges for Resilient Manufacturing. 
  12. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія /[ Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. та ін ]; за ред. к.е.н. Кіндзерського Ю.В. Ін-т екон. та прогнозув. НАН України.  Київ, 2009. – 928 с.  – Київ, 2009. – 928 с. 
  13. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія / В.М.Геєць, Л.В.Шинкарук, та ін.  (за заг.ред. Л.В.Шинкарук ).–  Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2011. – 696 с.
  14. Вишневський В.П., Вієцька О. В., Гаркушенко О. М. та ін.. (2018). Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку: В. П. Вишневський (заг. ред.). К.: НАН України, Ін-т економіки  пром-сті, 2018. 192 c.
  15. Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України : наукова доповідь / за ред. д.е.н. І.М. Бобух ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 390 с., табл., рис. 
  16. Амоша, А.И., Вишневский, В.П., Збаразская, Л.А. (2012) Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины. Економіка промисловості.  2012.- №1-2. С. 3 – 33.
  17. Якубовський М. М. Регіональні особливості розвитку промисловості України / М. М. Якубовський, М. О. Солдак // Економіка України. – 2017. – № 3. – С. 35-48.
  18. Збаразська Л.О. (2019). Напрями стратегії розвитку «смарт» промисловості в українських реаліях. Економіка промисловості. № 2(86). С.5-29
  19. Князев С.И. (2020). Европейский опыт развития смарт-промышленности. Економіка промисловості. № 2 (90). С. 27-53.
  20. Диба М.І., Гернего Ю.О. (2020). Виклики Індустрії 4.0 у контексті її становлення на глобальному і національному рівнях. Економіка України. №6 (703). С. 43-59. 
  21. Солдак М.О. (2020). Промислові екосистеми і цифровізація в контексті сталого розвитку. Економіка промисловості. № 4 (92). С. 38-66.
  22. Гаркушенко О. М., Заніздра М. Ю. (2020). «Зелені» ІКТ: потенціал і пріоритети для сталого розвитку: аналітичний огляд. Економіка промисловості. № 3 (91). С. 47-81. 
  23. Кіндзерський Ю.В. (2021). Інклюзивна індустріалізація для сталого розвитку: до засад теорії та політики формування. Економіка України. № 5 (714). С.3–39.
  24. Підоричева І.Ю. (2021). Інноваційні екосистеми України: концептуальні засади розвитку в умовах глокалізації та євроінтеграції. Економіка промисловості. №2 (94). С. 5-44. 
  25. Сіденко В.Р. (2021). Виклики і ризики цифрової трансформації: світовий та український контексти. Економіка України. № 5. С. 40—58. 
  26. Геєць В.М. (2022). Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку / ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України“. – К.: ВД «Академперіодика», 2020.  456с.
  27. GeSI (2012). Smarter 2020: The Role of ICT in Driving a Sustainable Future. A Report by Boston Consulting Group on Behalf of GeSI. Global eSustainability Initiative. 243 p.
  28. Jeschke S., Brecher C., Song H., Rawat D. (eds). Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems. – Switzerland: Springer International Publishing, 2017. –   715 pp.
  29. Yin S., Kaynak O. Big Data for Modern Industry: Challenges and Trends // Proceedings of the IEEE. – 2015. – Vol. 103. – № 2. – Pp. 143-136. 
  30. IFR. World Robotics – Industrial Robot Report 2018.
  31. Трушкіна Н. В.(2021). Циркулярна економіка: становлення концепції, еволюція розвитку, бар’єри, проблеми і перспективи. Вісник економічної науки України. № 1 (40). С. 9-20.
  32. European Commission (2018). Impacts of Circular Economy Policies on the Labour Market. Final Report and Annexes. Luxembourg.
  33. UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – а Synthesis for Policy Makers. 
  34. Manyika J., Chui M., Bughin J. et al. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. – McKinsey Global Institute, 2013. – 162 p.
  35. SMLC. Implementing 21st Century Smart Manufacturing. Workshop Summary Report. – Washington, D.C.: Smart Manufacturing Leadership Coalition, 2011. – 27 p.
  36. McKinsey Global Institute (2017). A future that works automation, employment, and productivity. McKinsey & Company. 2017, December. 135 p. 
  37. Marin D. (2020). How COVID-19 Is Transforming Manufacturing – Project Syndicate. 
  38. Вишневський В.П. (2022). Цифрові технології та проблеми розвитку промисловості. Економіка України. № 1 (722). С. 47-66. 
  39. Нікіфорова В.А. (2022). Довгострокові фактори і тенденції розвитку металургії України. Економіка промисловості. № 1(97). С. 32-60. 
  40. Череватський Д.Ю., Вольчин І.А. (2022). Довгострокові фактори та тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Економіка промисловості. № 1 (97). С.5-31. 
  41. Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М., Ципліцька О.О., Гахович Н.Г. (2022). Наслідки повномасштабної воєнної агресії РФ для української промисловості. Економіка України. № 5 (726). С. 3-25. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал парламенту України. 
 2.  Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. 
 3. Державна служба статистики України (ДСС України). Статистична інформація. Промисловість. 
 4. The World Bank. World Development Indicators | DataBank. [online] 
 5. International Monetary Fund. IMF country information. 
 6. World Economic Forum.
 7. Smart Manufacturing Leadership Coalition.
 8. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
 9. The Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI).