16 листопада відбулося засідання вченої ради інституту

16 листопада відбулося засідання вченої ради інституту

16 листопада відбулось засідання вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України. Відповідно до порядку денного керівниками двох науково-дослідних тем було представлено методики-програми досліджень.

Академік НАН України В.П. Вишневський представив методику-програму дослідження за темою «Фінансово-економічне стимулювання розвитку смарт-промисловості» (державний реєстраційний номер роботи 0122U002519, строки виконання − 2022-2025 рр.), яке виконуватиметься колективом відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу.

У доповіді стисло представлено зміст методики-програми, що окреслює основні положення дослідження, метою якого є обґрунтування комплексу теоретико-методологічних підходів та розробка концептуальних положень щодо модернізації фінансово-економічного стимулювання розвитку національної смарт-промисловості у відповідності з вимогами Четвертої промислової революції.

Актуальність роботи, практична значимість очікуваних результатів обумовлена тим, що саме смарт-індустрія є генератором науково-технічного прогресу та інновацій в економіці, виступає драйвером економічного зростання і вирішальним чинником глобальної конкурентоспроможності національних економік. При цьому, як свідчить практика багатьох країн, ринкових стимулів самих по собі не достатньо для того, щоб сформувати і розвивати сучасну індустрію. Для цього потрібні додаткові зусилля уряду, спрямовані на створення і просування високих виробничих технологій, особливо на перших етапах їх життєвого циклу. Тому модернізація системи фінансово-економічного стимулювання розвитку української смарт-промисловості є дуже непростим (з урахуванням ризиків «провалів» держави), але, водночас, надзвичайно актуальним завданням національного значення.

Рецензентами доповіді виступили д.е.н., заступник директора інституту Вишневський О.С. та к.е.н., вчений секретар інституту Солдак М.О. Вони відмітили високий рівень опрацьованості методики-програми, наукової кваліфікації авторського колективу для вирішення поставленої актуальної науково-практичної проблеми з фінансово-економічного стимулювання розвитку смарт-промисловості.

Д.е.н. Д.Ю. Череватський представив методику-програму за темою «Забезпечення економічної стійкості функціонування енергосистем з елементами розподіленої генерації (номер державної реєстрації 0122U200619, строки виконання – 2022-2024 рр.), яке виконуватиметься колективом відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу.

У доповіді було стисло представлено необхідні складові проведення наукових досліджень: мету, методи, основні завдання та етапи роботи, очікувані результати, головними з яких є науково-методичні рекомендації щодо розвитку паливно-енергетичного комплексу в умовах поширення енергосистем розподіленої генерації, що має сприяти забезпеченню енергетичної безпеки й сталого розвитку українського суспільства.

Актуальність роботи, соціально-економічну значимість очікуваних результатів обумовлює не тільки необхідність забезпечення належного рівня економічної та енергетичної безпеки країни, її енергетичної незалежності, в тому числі за рахунок розробки організаційних та управлінських рішень щодо функціонування енергетичних установок розподіленої генерації в загальній структурі паливно-енергетичного комплексу України, а й сучасна ситуація в Україні з нищенням енергетичної інфраструктури.

Рецензентами методики-програми виступили д.е.н., проф.  директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України В.Є. Хаустова та д.е.н., проф. головний науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств інституту І.П. Булєєв.

Рецензенти відмітили, що методика-програма заслуговує на позитивну оцінку та запропонували вченій раді затвердити її з урахуванням висловлених зауважень.

Змішаний формат організації роботи вченої ради дозволив забезпечити колективну участь понад 35 науковців з подальшим обговоренням проблеми. Виникла жвава дискусія, у якій взяли участь чл.-кор. НАН України Залознова Ю.С., акад. НАН України Амоша О.І., акад. НАН України Вишневський В.П., д.е.н. Вишневський О.С., д.е.н., проф. Новікова О.Ф., д.е.н., проф. Ляшенко В.І., д.е.н., проф. Антонюк В.П., д.е.н. Череватський Д.Ю., д.е.н., доц. Турлакова С.С., к.е.н. Сердюк О.С.