Про наш Донбас

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад

Інститут економіки промисловості НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

  1. провідного наукового співробітника відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва
  2. провідного наукового співробітника відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва
  3. старшого наукового співробітника відділу економічних проблем соціальної політики
  4. наукового співробітника відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу
  5. молодшого наукового співробітника відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу

 

Вимоги до учасників конкурсу:

1) учасник конкурсу повинен мати:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

2) на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня;

молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня;

 

Перелік необхідних документів:

1) письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, що працюють у науковій установі, іншій установі, організації, на підприємстві НАН України, у складі яких є науковий підрозділ, де оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів, визначених підпунктами 1 – 8 пункту 11 цього Порядку, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді ( формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані або надіслані поштою кандидатом після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Термін  подання документів – 30 днів після розміщення оголошення.

Документи на конкурс надсилати за поштовою адресою: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; за електронною адресою: tokareva@nas.gov.ua

Контакти для довідок:
Скрипник Марина Юріївна, завідувач аспірантури – 050 620 83 95
Токарева Наталя Михайлівна, начальник відділу кадрів – 050 428 20 70