Захист дисертації Григорак Марією Юріївною

Забезпечення розвитку економіки в умовах падаючих ринків

20 лютого 2020 року на секції проблем економіки промислових підприємств і інтегрованих структур ІЕП НАН України відбувся науково-практичний семінар, на якому обговорювались поміжні результати досліджень за темою НДР ІІІ-08-18 «Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки», представлені у підготовленій с.н.с., к.е.н., доц. Тетяною Юріївною Коритько монографії «Механізм забезпечення розвитку регіону: теорія та методологія».

У роботі семінару взяли участь керівник секції проблем економіки промислових підприємств і інтегрованих структур – доктор економічних наук, професор Іван Петрович Булєєв, завідуюча відділом проблем економіки підприємств – доктор економічних наук, професор Наталя Юхимівна Брюховецька, а також співробітники відділу проблем економіки підприємств ІЕП НАН України.

Під час заходу обговорювались теоретико-методологічні аспекти управління економічним розвитком України в умовах звуження внутрішнього ринку, дефіциту матеріальних і фінансових ресурсів, низької купівельної спроможності населення та недостатньої конкурентоспроможності, низької інноваційно-інвестиційної активності промислових підприємств, поглиблення диспропорцій в соціально-економічному розвитку регіонів.

К.е.н., доц. Т.Ю. Коритько презентувала концепцію формування механізму забезпечення стійкого розвитку регіону на засадах підвищення інвестиційної активності підприємств, що охоплює теоретико-методологічний, методичний, інструментальний та інформаційний рівні. Поряд з обґрунтованими базовими принципами, методами і функціями розроблена концепція охоплює загальні методичні підходи формування механізму забезпечення розвитку регіону і включає локальні механізми: формування стратегії, антикризового управління, управління інвестиційно-інноваційною активністю підприємств.

Розроблений на основі представленої концепції механізм забезпечення стійкого розвитку регіону ґрунтується на системно-динамічному, адаптивному, синергетичному підходах і передбачає ідентифікацію типу фінансової стійкості, визначення джерел виникнення ризику її втрат, збалансування довгострокових та короткострокових цілей розвитку, встановлює критерії і показники їх досягнення.

Також було представлено підхід щодо моделювання впливу інвестиційної активності підприємств на рівень стійкості розвитку регіону та факторів регіонального розвитку, що стимулюють/пригнічують інвестиційну активність підприємств і регіоні. На основі виявлених закономірностей розроблено економіко-математичну модель інтегральної оцінки інвестиційної активності підприємств, використання якої дозволяє здійснювати прогнозні розрахунки результативності сценаріїв вибору стратегії забезпечення стійкого розвитку регіону.

Як рецензенти монографії виступили наукові співробітники Бриль І.В., Богуцька О.А., Черних О.В., які надали загальну оцінку представленим в роботі результатам. Ключовими аспектами обговорення були перспективні напрями подальшого проведення досліджень стійкого розвитку регіону в рамках науково-дослідної роботи відділу проблем економіки підприємств «Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки».

Завантажити презентацію