Організація та методика науково-дослідної і педагогічної діяльності – рекомендована література

Основна

 1. Брюховецька Н.Ю. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Донецьк: ДонУЕП, 2007. 78 с.
 2. Залознова Ю., Брюховецька Н. Засвоєння аспірантами методології економічних досліджень: традиції наукової установи та ризики цифрового навчання. Ročenka Ukrajinsko-Slovenská. Zborník vedeckých prác. 2023, Р. 33-44.
 3. Данильян О.Г. Методологія наукових досліджень: підручник. Харків: Право, 2019. 368 с. 
 4. Бхаттачерджи А., Ситник Н. Методологія та організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках. Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. 173 с. 
 5. Бліхар В., Омельчук О., Вовк В., Бліхар М., Копитко М., Верескля М., Михаліцька Н. Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації: підручник. Хмельницький: Вид-во ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2022. 443 с. 
 6. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи: підручник. Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 2019. 290 с. 
 7. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. 319 с. 
 8. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с. 
 9. Конспект лекцій з курсу «Методика виконання дисертаційної роботи (PhD Thesis Prospectus)» для здобувачів наукового ступеня доктора філософії / Укл. І.Я. Омецінська. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 80 с. 
 10. Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. Центр навчальної літератури, 2019. 350 с. 
 11. Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту».   
 12. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту». 
 13. Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 14. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261. Верховна Рада України. 
 15.  Про присудження ступеня доктора філософії: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. Верховна Рада України. 
 16. Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. Верховна Рада України
 17. Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197. Верховна Рада України
 18. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ міністерство освіти і науки України від 12.01.2017  № 40. 

 

Додаткова

 1.  Етичний кодекс ученого України (схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 р. № 2). 
 2.  Лист Міністерства освіти і науки України «Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : Аналітична записка» (від 20.05.2020 р. № 1/9-263).
 3.  Лист Міністерства освіти і науки України «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)» (від 15.08.2018 р. № 111-8681)
 4. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» (від 23 жовтня 2018 року №1/9-650)
 5. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» (від 26 жовтня 2017 року №1/9-565)
 6. Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України № 541 від 19.07.2017 р. 
 7.  Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А.Р. Вергун, Л.В. Савенкова, С.О. Чуканова; редколегія: В.С. Пашкова, О.В. Воскобойнікова-Гузєва, Я.Є. Сошинська; Українська бібліотечна асоціація. Київ: УБА, 2016. 
 8.  Фундаментальні цінності академічної доброчесності (Переклад з англійської) Перекладено за виданням «The Fundamental Values of Academic Integrity», видання друге. Міжнародний центр академічної доброчесності. Ред. Тедді Фішман. Університет Клемсон. 1999. 
 9. Bagele Chilisa (2019). Indigenous Research Methodologies (NULL). 392 p. 
 10.  Runjit Kumar (2011). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginner. 366 p. 
 11. Creswell John W. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków, 2013. 272s. 
 12.  Hensel P. Legitymizacja badań organizacji: monografia. Warszawa, 2017. 215 s.

Інформаційні ресурси

 1. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015. 
 2.  Інститут економіки промисловості НАН України.