Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма «Економіка»

 1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
 2. Опис освітньо-наукової програми 051−Економіка  2021   2023
 3. Рецензії-відгуки на освітньо-наукову програму   Рецензія 1  Рецензія 2  Рецензія 3  Рецензія 4  Рецензія 5  Рецензія 6  Рецензія 7  Рецензія 8  Рецензія 9 
 4. Відповідність компетенцій та програмних результатів навчання ОНП «Економіка 2021» Стандарту вищої освіти
 5. Навчальний план  2021  2023
 6. Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
 7. Загальні положення щодо формування методичних рекомендацій для самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 – Економіка

Каталог обов’язкових  дисциплін  

 1. Англійська мова для наукового спілкування (дані надаются Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (В.Я. Жалай) або іншим закладом вищої освіти, що здійснює підготовку докторів філософії за спорідненим напрямом та відповідною кількістю ЄКТС)
 2. Філософія та методологія науки (дані надаються Центром гуманітарної освіти НАН України (В.А. Рижко) або іншим закладом вищої освіти, що здійснює підготовку докторів філософії за спорідненим напрямом та відповідною кількістю ЄКТС)
 3. Організація та методика науково-дослідної і педагогічної діяльності
 1. Економічна аналітика, інформаційні технології та системи у наукових дослідженнях
 1. Практикум викладача-дослідника
 1. Моделювання соціально-економічних процесів та структур
 1. Актуальні проблеми формування людського капіталу для забезпечення стійкого економічного зростання

Каталог вибіркових дисциплін

 1. Державна інноваційна політика та економічний розвиток
 1. Стратегування та економічна політика
 1. Економічні аспекти енергетичної політики
 1. Інвестиційна політика розвитку паливно-енергетичного комплексу
 1. Наукові засади та сучасні парадигми промислово-економічного розвитку
 1. Фінанси суспільного сектору економіки
 1. Державна регуляторна політика
 1. Сучасні концепції інвестування підприємств
 1. Економічне обґрунтування господарських рішень в умовах сталого розвитку
 1. Кількісні методи дослідження соціально-економічних явищ та процесів
 1. Вибрані розділи економіко-математичного моделювання процесів в економіці
 1. Соціалізація економіки: стан, проблеми, шляхи забезпечення