Практикум викладача-дослідника – рекомендована література

Основна

 1. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: (ДСТУ 8302:2015). Чинний від 04 березня 2016 р. 16 с. 
 2. Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи: підручник / За ред. проф. І.В. Зайченка. Київ : Видавництво Ліра-К, 2017.  484 с. 
 3. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту».
 4. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту». 
 5. Педагогіка вищої школи: підручник / В. П. Головенкін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с. 
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261 
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про присудження ступеня доктора філософії» від 6 березня 2019 р. № 167. 
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». 
 9. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
 10. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 11. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для третього  (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Додаткова

 1.  Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» (від 23 жовтня 2018 року №1/9-650)
 2. Марченко О.В., Сушко Д.О. Методичні рекомендації щодо участі у грантових програмах та конкурсах. Дніпро: ДДУВС, 2018. 68 с. 
 3. Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (електронне видання) / укладачі: Ю. С. Залознова, О. А. Богуцька, С. С. Турлакова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2023. 22 с. 
 4. Підготовка і захист дисертації на здобуття наукового ступеня у галузі технічних наук: Інформ.-довідк. посіб. / В.С. Моркун, М.І. Ступнік, В.В. Тронь.  Кривий Ріг, 2019. – 110 с. 
 5.  Положення про дотримання академічної доброчесності науковими, науково-педагогічними працівниками та здобувачами ступенів вищої освіти Інституту економіки промисловості НАН України. 
 6. Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті економіки промисловості НАН України. 
 7.  Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про Національний репозитарій академічних текстів» від 19.07.2017 р. № 541.  
 8. Сухий О. Л. Алгоритми пошуку в інформаційних системах : методичні рекомендації / О. Л. Сухий, В. М. Міленін, В. М. Тарадайнік.  К., 2015.  

Інформаційні ресурси

 1.   Офіційний сайт Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. 
 2. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 
 3.  Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 4. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.