Булеев Иван Петрович: биобиблиография. Юбилейное издание

Булеев Иван Петрович: биобиблиография. Юбилейное издание / Отв. ред. А.И. Амоша; сост. Н.Е. Брюховецкая; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. Киев, 2020. 164 с.
ISBN 978-966-02-9224-6

Булеев Иван Петрович: биобиблиография. Юбилейное изданиеВисвітлено основні етапи життя, трудової, науково-дослідної та навчальнопедагогічної діяльності доктора економічних наук, професора, академіка Академії
економічних наук України, академіка Академії інженерних наук України Булєєва І.П. в оцінці колег по роботі, друзів і близьких, які його добре знають. Наведено основні публікації, що знайомлять з еволюцією поглядів вченого в розумінні складних процесів переходу національної економіки від планово-централізованої моделі розвитку до децентралізованої моделі економіки, заснованої на різноманітті форм власності, ринкових відносинах, пріоритетах духовності та цінностей.
Для науковців, студентів економічних навчальних закладів, осіб, які цікавляться історією вітчизняної економічної науки.
Ответственный редактор академик НАН Украины А.И. Амоша
Составитель д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкая
Рецензенты: д.э.н., проф. Ю.Б. Иванов
к.э.н., с.н.с. А.И. Землянкин
Рекомендовано к печати ученым советом
Института экономики промышленности НАН Украины
(протокол № 2 от 20.02.2020 г.)

Завантажити

Освещены основные этапы жизни, трудовой, научно-исследовательской
и учебно-педагогической деятельности доктора экономических наук, профессора, академика Академии экономических наук Украины, академика Академии инженерных наук Украины Булеева И.П. в оценке хорошо знающих его коллег по работе, друзей и близких. Приведены основные публикации, знакомящие с эволюцией взглядов ученого в понимании сложных процессов перехода национальной экономики от планово-централизованной модели развития к децентрализованной модели экономики, основанной на многообразии форм собственности, рыночных отношениях, приоритетах
духовности и ценностей.
Для научных работников, студентов экономических учебных заведений,
лиц, интересующихся историей отечественной экономической науки.