Цифрова платформізація процесу стратегування розвитку національної економіки

Вишневський О.С.
Цифрова платформізація процесу стратегування розвитку національної економіки: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2021. 449 с.
ISBN 978-966-02-9657-2 (електронне видання)
Монографію присвячено дослідженню цифрової платформізації процесу
стратегування розвитку національної економіки України. Організаційно-структурна
логіка роботи базується на сходженні від абстрактного (методологія дослідження
проблем розвитку національних економік в умовах цифровізації; теоретикоекономічні та методологічні засади цілепокладання і стратегування) до конкретного (стан і потенціал цифровізації процесу стратегічного управління розвитком національної економіки), а також на діалектичній тріаді (теза, антитеза, синтез).
Як тезу наведено позитивний аналіз й обґрунтовано історичну обумовленість (детермінованість) цифровізації, її локальну ефективність на підприємницькому рівні, а також фундаментальну роль цілепокладання та стратегування з позицій економічної теорії.
На етапі антитези виявлено проблеми та ризики цифровізації, які проявляються в її низькій ефективності на національному рівні щодо її впливу на темпи позитивних змін у соціально-економічній сфері, а також невідповідності між постійним поглибленням цифровізації об’єкта управління (національна економіка) та суб’єктом управління (система стратегічного управління національним розвитком), який переважно перебуває в доцифровому стані.
На етапі синтезу обґрунтовано потенціал цифровізації процесу стратегування розвитку економіки України з використанням національної цифрової платформи стратегування, удосконалення нормативно-правового та організаційноінституційного забезпечення цифровізації процесу стратегування, а також формування окремих стратегій.
Для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науковців,
представників бізнесу, викладачів, аспірантів, студентів, осіб, які цікавляться
процесами стратегування в умовах цифрової платформізації економіки.
УДК 338.2:004

Завантажити