Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал

Вийшла друком колективна монографія «Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал» за редакцією акад. НАН України В.П. Вишневського та к.е.н. С.І. Князєва

Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціалАвтори:
В.П. Вишневський, акад. НАН України, зав. відділу, Інститут економіки промисловості (ІЕП) НАН України
О.М. Гаркушенко, канд. екон. наук, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб. ІЕП НАН України
С.І. Князєв, канд. екон. наук, старш. наук. співроб., уч. секр. Відділення економіки НАН України
Д.В. Липницький, канд. екон. наук, експерт i-Klass Center
В.Д. Чекіна, канд. екон. наук, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб. ІЕП НАН України
Рецензенти:
І.Г. Манцуров, чл.-кор. НАН України, д-р екон. наук, проф. Київський національний економічний універститет імені Вадима Гетьмана
Ю.С. Залознова, чл.-кор. НАН України, д-р екон. наук, проф. ІЕП НАН України

Монографію підготовлено за матеріалами наукового проєкту «Трансформаційний потенціал цифровізації економіки України»
Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проєкти», а також планової науково-дослідної роботи ІЕП НАН України «Напрями становлення смарт-промисловості в Україні»

Видання здійснено за кошти Цільової комплексної програми «Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України»

Затверджено до друку Постановою Вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України (протокол від 21 грудня 2018 р. № 12)
Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал: монографія / В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, Д.В. Липницький, В.Д. Чекіна; за ред. В.П. Вишневського та С.І. Князєва; НАН України, Інститут економіки промисловос- ті. — Київ: Академперіодика, 2020. — 188 c.
ISBN 978-966-360-398-8
У монографії досліджено особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у розвитку цифрової економіки, визначено чинники впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу та оцінювання цифрової економіки, побудовано функції залежності цифрових витрат і реальних результатів, кількісно оцінено трансформаційний потенціал цифровізації
економіки України та обґрунтовано рекомендації щодо його підвищення.
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами цифрової економіки, промислових революцій та інноваційного розвитку.

Завантажити

УДК 338.24.021.8