Удосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: теорія і практика

Залознова Ю.С.  Удосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: теорія і практика: монографія. / Ю.С. Залознова, Н.В. Трушкіна; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 166с.

ISBN 978-966-02-8955-0

У монографії досліджено особливості функціонування вугледобувних підприємств з точки зору організації процесів збутової діяльності, що дозволило уточнити суть і зміст термінів «збутова діяльність вугледобувного підприємства», «маркетинг взаємовідносин», «клієнтоорієнтованість», «обслуговування споживачів вугільної продукції», «збутова мережа». Обґрунтовано можливість застосування мережевого підходу до організації збутової діяльності вугледобувних підприємств. На підставі результатів аналізу обсягів і структури споживання вугілля в Україні виявлено закономірності нестабільності попиту на вугільну продукцію, чинники й тенденції розвитку збутової діяльності вугледобувних підприємств.Розроблено сценарії розвитку збутової політики вугледобувних підприємств із використанням методів прогнозування.Доведено доцільність застосування клієнтоорієнтованого підходу до обслуговування різних категорій споживачів вугільної продукції з урахуванням їх специфіки. Обґрунтовано необхідність поєднання системного, процесного та функціонального підходів до обслуговування споживачів вугільної продукції в контексті реалізації концепції маркетингу взаємовідносин. Удосконалено методичний підхід до вибору оптимального каналу збуту вугільної продукції.Запропоновано механізм реалізації державно-приватного партнерства при управлінні збутовою діяльністю вугледобувних підприємств на основі організаційно-правової форми синдикату. Обґрунтовано доцільність формування системи контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства зі споживачами вугільної продукції.Удосконалено методичний підхід до оцінки економічного ефекту від реалізації заходів щодо організації збутової діяльності вугледобувних підприємств.
Монографія буде корисною для науковців, фахівців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
УДК 658.81:622.3:339.133(477)

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 3 від 26.02.2019 р.)

Рецензенти:
д.е.н., проф. Гринчуцький Валерій Іванович – завідувач кафедри економіки підприємств та корпорацій Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України(м. Тернопіль);
д.е.н., проф. Трифонова Олена Василівна – професор кафедри менеджменту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро);
д.е.н., проф.Хаустова Вікторія Євгенівна – старший науковий співробітник відділу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)

Завантажити