Направления и модели трансформации инновационной деятельности в контексте международной интеграции: Тезисы докл. и сообщ. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 17-18 окт. 2007 г.)

ЗМІСТ

Вступ3
Секція 1. Національні і міжнародні фактори інноваційного розвитку 
Новікова О.Ф. Людський чинник у стратегічних пріоритетах розвитку 
національної інноваційної системи
5
Денисов В.Т., Авдеева Е.С. Инновационное развитие предприятий 
Саратовской области в условиях вступления России в ВТО
8
Шкворець Ю.Ф. Роль програмно-цільового управління в забезпеченні 
системної взаємодії елементів національної інноваційної системи України
10
Иванов Ю.Б., Иванченко А.С. Налогообложение в системе факторов 
инновационного развития промышленных предприятий
13
Корецький М.Х. Інноваційний підхід у структурі управлінського циклу 
галузі освіти
16
Кацура С.Н. Региональные факторы инновационной активности18
Павлов К.В., Ляшенко В.И., Инякин В.Н. Инновационное трудосберегающее 
направление интенсификации производства
21
Одотюк И.В. Законодательное направление трансформации инновационного сотрудничества между Украиной и Россией: оценка современного состояния24
Копилюк О.І. Промислово-фінансові групи (ПФГ) – як джерело 
фінансування інновації
27
Дубницкий В.И., Ищенко А.А. Экспортный потенциал промышленного 
региона Украины в условиях международной интеграции
30
Тараш Л.І. Корпоративні структури в сприянні інноваційному розвитку 
і міжнародній інтеграції
33
Вецепура Н.В. Інноваційні засади розвитку національної соціально-
економічної системи
36
Кучеров А.В. Организация венчурного финансирования инноваций38
Иванова Р.Х., Коновалова И.С. Формирование партнерских 
взаимоотношений как фактор инновационного развития
41
Охтень А.А. Повышение конкурентоспособности украинских 
машиностроительных предприятий на основе инноваций
44
Бунтовский С.Ю. К вопросу о создании условий развития 
инновационной деятельности
47
Хандюк І.М. Специфіка фінансування інноваційного процесу50
Білоус І.В. Управління капіталом підприємств на основі корпоративних 
облігацій
52
Харламова Л.Н., Агафонова Н.Е. Информационные факторы повышения 
эффективности инновационной деятельности производственно-экономических систем
55
Берсуцкий А.Я., Ходос С.Я. Модельное обеспечение инновационного 
развития предприятий региона
58
Фокина И.В., Алешин С.Н. Некоторые направления инновационной 
активности предприятий топливно-энергетического комплекса Украины
60
Драган І.О. Особливості структури організації вищої освіти на основі 
інновацій
63
Круглікова В.В. Інноваційні цикли відновлення спеціалізації і кооперації 
виробництва
65
Матвієнко Г.А. Основні проблемні аспекти інноваційно-аграрного 
страхування в Україні
67
Подмаркова І.П. Заходи стимулювання державою інноваційної 
активності підприємств
70
Шепеленко О.В. Некоторые институциональные факторы инновационного 
развития экономики
73
Литвин А.Ю. Страхування інноваційної діяльності в Україні76
Анпілогова Ж.Д. Формування комплексної системи детінізації відносин 
у сфері інноваційного розвитку житлово-комунального господарства
78
Безбородова Т.В. Маркетингові стратегії підприємств галузі інноваційних 
інформаційних технологій
80
Дацій Н.В. Інноваційно-маркетинговий розвиток надання освітніх послуг82
Єфіменко Л.М. Застосування стратегії диверсифікації в інноваційному 
розвитку промислового виробництва
84
Мельцер Л.Г., Шеставин Н.С. Особенности инновационного развития 
Украины и Китая: социологический аспект сравнения
86
Черненко В.М. Макроекономічні аспекти розвитку малого інноваційного 
бізнесу в Україні
89
Прогнимак Е.Д., Болотская М.В. Вопросы инновационного развития 
Украины в контексте теории институци­ональных матриц
93
Панькова О.В. Стан та проблеми інноваційного розвитку України 
очима експертів
96
Иванов С.Е. Ситуативный анализ, прогнозирование и планирование 
производства
98
Лобачева Н.В. Управление эффективностью производства в корпорации101
Завгородняя О.П. Инновационный подход к совершенствованию 
структуры энергетического баланса Украины
104
Лимарь В.В. Систематизация понятий об уровнях международной 
экономической интеграции
108
Медведева Ю.П. Импорт инжиниринговых услуг как фактор 
инновационного развития промышленных предприятий
110
Чурсин Ю.А., Сидорова Е.Ю. Инновационная составляющая 
предприятий, работающих на экспорт
113
Андреева М.В., Резник А.Е. Управление рисками инновационной 
деятельности
116
Беленцов В.Н. Экономический рост, экономическое развитие 
или развитие экономики?
119
Богуцкая О.А. Институциональный подход к определению сущности 
финансового посредничества в реализации инноваций
122
Секція 2. Стратегія інноваційного розвитку: держава і регіони 
Кузьменко Л.М. Современная система инновационного развития регионов125
Пасічник Ю.В. Роль уряду у формуванні та реалізації інноваційної стратегії128
Дацій О.І. Інноваційний підхід до вироблення дієвого механізму 
формування місцевих бюджетів
130
Мартякова Е.В. Инновационные интрументы взаимодействия государственных, общественных и рыночных структур на рынке социальных услуг132
Алтухов П.Л., Резник Е.П. Инновации как элемент повышения 
конкурентоспособности предприятия
135
Брюховецька Н.Ю., Ігнатова О.А. Бюджетне регулювання 
територіального розвитку в Україні
137
Лях А.В., Свэйн А. Поддержка распространения информационно-
коммуникационных технологий как фактор ускорения инновационного 
развития старопромышленного региона
140
Баранов С.В. Інвестиційна складова інноваційного розвитку України142
Дубинина М.В. Об оценке инновационной активности предприятий145
Лепихова Н.А., Кацура С.Н. Перспективы инновационного развития
крупных городов восточной Украины
148
Хоменко Я.В. Доминанты стратегии инновационного развития региона151
Логачева Л.Н. Инновационное развитие социальной инфраструктуры 
региона
154
Харченко В.Д., Єременко О.М. Щодо визначення пріоритетних напрямів 
інноваційного розвитку вітчизняної вугільної галузі з урахуванням 
світових тенденцій
157
Драчук Ю.З., Рассуждай Л.Н., Новикова Н.И. Пути активизации 
инновационной деятельности на угольном предприятии
160
Жихор О.Б. Показники розвитку промисловості та їх використання в 
прогнозуванні
163
Антонюк В.П., Дорофєєва Ю.С. Оцінка рівня інноваційного розвитку 
регіонів України
166
Винарик Л.С., Васильева Н.Ф., Грантковский А.С. Новые технологии – 
новые возможности
169
Саратикянц Э.С., Давлианидзе Я.С. Определяющая роль инновации 
труда в стабилизации угольного производства
171
Коротич О.Б. Інноваційні засади розвитку України та її регіонів174
Дорожко Г.К., Солошенко П.В. О создании организационно-
методической системы содействия инновационному процессу в регионе
177
Васильєва В.В. Формування ринкової інноваційної інфраструктури 
в трансформаційній економіці України
178
Гордиенко Л.Ю., Коваль Н.В. Учет факторов кризиса системы управления 
при проведении трансформационных изменений инновационного характера
181
Шерстенников Ю.В. Влияния темпов внедрения инновационных 
технологий на экономическую эффективность малого предприятия
184
Поляков Є.В. Соціально-відповідальна політика як фактор інноваційного
 розвитку.
186
Кузьменко Р.В. О принципах кластеризации региональной экономики189
Васильченко Е.Р. Влияние региональной асимметрии на инновационную 
активность предприятий регионов
192
Андреева М.В., Денисов Д.Д. Инновационное развитие 
авиапромышленного комплекса
195
Курган О.Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток машинобудівних підприємств197
Корнєєва Т.М. Регіон як первинний рівень формування національної 
інноваційної системи
199
Драган І.В. Інноваційний розвиток на основі взаємодії органів місцевого 
самоврядування України із громад­ськістю
202
Селезньова О.В. Інноваційна діяльність як складова стратегії підвищення 
конкурентоспроможності промислового виробництва
204
Горчакова Е.Н. Концепция тернарной структуры как методология 
развития инновационных управляющих воздействий
206
Секція 3. Забезпечення конкурентних переваг національної економіки на основі інновацій 
Булеев И.П. Капитализация предприятия как фактор его 
конкурентоспособности и инновационного развития
209
Федулова Л.І. Соціальні аспекти інноваційно-техноло­гіч­ного розвитку 
економіки України
212
Саломатина Л.Н., Байдак А.В. Особенности инновационной 
деятельности в рекреационной сфере
214
Лепа Н.Н., Нестерова З.И. Проблемы инновационного развития  предприятий217
Александров І.О., Логачова О.В. Підходи до формування національного 
плану розподілу дозволів на викиди парникових газів
220
Землянкин А.И. Факторы обеспечения конкурентоспособности производства222
Збаразська Л.О. Інновації як чинник і пріоритет промислової модернізації225
Ильина Г.А., Фещенко Л.В. Об основных направлениях инновационного 
развития Украины
228
Моисеев Г.В., Моисеев В.Г. Маркетинговое управление диверсификацией 
производства как фактор обеспечения конкурентных преимуществ предприятия
230
Винарик Л.С., Щедрин А.Н., Гинкул А.С. Информационно-телекоммуникационные ресурсы как основной фактор формирования 
конкурентной способности
233
Дегтярьова В.М. Інноваційна активність підприємств та стан 
конкурентного середовища
236
Винарик Л.С., Васильева Н.Ф., Кавура В.Л. Оружие конкуренции – 
скорость реакции на бизнес-процессы
238
Кулиш Е.В., Телюк В.А. Факторная характеристика тенденций 
конкурентного развития промышленности
241
Пономаренко Н.А., Шилова М.Ю. Создание интегрированных 
государственных структур на инновационной основе
243
Солод М.А. Вплив державної інноваційної політики на 
конкурентоспроможність промисловості
246
Щетілова Т.В. Ідентифікація стратегічних екстернальних ефектів 
інноваційного економічного розвитку
249
Стреліна О.М. Забезпечення енергетичної незалежності України з 
можливим формуванням експортного потенціалу на основі впровадження 
проривної інновації
252
Дергачева В.В., Азарян А.А. Ресурсное обеспечение 
конкурентоспособности национальной экономики
254
Самуйлов В.О. Технопарки как способ инновационного развития региона257
Груба Г.І. Сучасні організаційні форми управління інноваційною діяльністю259
Кобанець Л.О. Інноваційний розвиток рекреаційних технологій в Україні261
Жук М.В. Инновационное развитие: факторы рисков и точки прорывов264
Кленін О.В. Інноваційно-інвестиційна активність промислового сектору 
України: стан, проблеми, шляхи підвищення
266
Смерічевський C.Ф., Татаринов А.В. Використання програм лояльності 
як інноваційний підхід у забезпеченні конкурентних переваг підприємства
269
Лях І.І. Про особливості державного регулювання інноваційної діяльності 
в Україні
272
Скрипник М.Ю. Про стан науково-дослідної діяльності в Україні.275
Чейлях Д.Д., Рыбалко В.В. Инновационно-инвестиционная деятельность 
как фактор влияния на эффективность функционирования угольных предприятий
277
Будяков В.Е. Региональная конкуренция как современная форма 
пространственного взаимодействия регионов
280
Кобец А.А. Критерии эффективности системы обмена информацией 
при управлении прибылью предприятия в условиях рыночных отношений
282
Никифорова В.А. Развитие инновационных конкурентных преимуществ 
промышленных отраслей Украины
285
Пономаренко А.А. Инновационные приоритеты в формировании 
конкурентоспособного потенциала
288
Понікарчук А.М. Інноваційний напрямок досягнення конкурентних 
переваг на підприємствах машинобудування
290
Лепа С.Н. Информационное обеспечение инновационной деятельности 
на предприятиях
293
Боенко А.С. Взаимодействие коммерческого банка и предприятия 
в управлении инновационными проектами
296
Слюсарев А.В., Медведева Ю.П. Значение комплексной подготовки 
производства в инновационном развитии машиностроительных 
предприятий
298
Тимарцев А.Ю. Критерии экономической типологии инновационного 
потенциала промышленного города
301
Ягмурджи А.В. Перспективи інноваційного розвитку корпорацій 
у металургійному комплексі України
304
Зимовець Г.О. Інноваційний шлях розвитку машинобудування України307
Оденат Абубакар Абуслкасим Критерии эффективности управления 
оборотными средствами промышленного предприятия
310
Данилюк А.И. Актуальные проблемы и тенденции развития системы 
управления трудовым потенциалом
312
Парвина Т.Г. Обеспечение конкурентоспособности путем совершенствования механизма управления инновационной деятельностью предприятия315
Пидоричева И.Ю. Подход к классификации инноваций современной 
системы образования
318
Бриль І.В. Оцінка інтелектуального капіталу підприємств320
Лях М.О. Деякі питання правового забезпечення інноваційної діяльності323
Цурік О.В. Інноваційні засади обліково-аналітичного забезпечення 
стратегічного управління корпорацією
325
Несвет В.И. Тенденции развития системы логистики инновационного типа328
Булгакова Г.Ю., Ільницький C.О. Інноваційні методи прогнозування 
діяльності підприємств по видобутку вугілля
331
Горовенко Л.А. Инновационная модель развития – основа 
конкурентоспособности украинской экономики
334
Бережная Т.Ф., Полковников С.А., Руденко П.Т. Социальные аспекты 
инновационной деятельности
337
Черних О.В. Значення соціальних інновацій у діяльності підприємства339
Куцевалова О.В. Формування стратегії інноваційного розвитку ринку медичних 
послуг
342
Толмачева А.Ф. О необходимости государственной поддержки малого 
предпринимательства в инновационной сфере
345