Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання 2014

Управління економікою: теорія та практика. Треті Чумаченківські читання: зб.наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Л.Г. Червова та ін. – Київ, 2014. – 230 с.
ISSN 2221-1187
Розглянуто проблеми управління економікою на сучасному етапі.
Узагальнено результати досліджень макроекономічних змін у національній економіці; формування передумов і напрямів підвищення ефективності державного управління економікою на макро-, мезо- та мікрорівнях; використання сучасних інструментів менеджменту для оптимізації діяльності господарюючих суб’єктів у галузях економіки.
Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і державних структур управління.

Рассмотрены проблемы управления экономикой на современном этапе. Обобщены результаты исследований макроэкономических изменений в национальной экономике; формирования предпосылок и направлений повышения эффективности государственного управления экономикой на макро-, мезо- и микроуровнях; использования современных инструментов менеджмента для оптимизации деятельности хозяйствующих
субъектов в отраслях экономики. Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленности, предприятий и государственных структур управления.
Редакційна колегія: д.е.н. О.І. Амоша (головний редактор), д.е.н. В.І. Ляшенко (відповідальний редактор), д.е.н. Л.Г. Червова, д.е.н. Л.М. Кузьменко, д.е.н. В.П. Антонюк, д.е.н. О.Ф. Новікова, д.е.н. Ю.В. Макогон, д.е.н К.В. Павлов (Росія), д.е.н. Л.М. Саломатіна, д.е.н. Л.І. Тараш, д.е.н В.С. Фатєєв (Білорусь), к.е.н. А.І. Землянкін, к.е.н. С.М. Кацура, к.е.н. Г.В. Моісеєв, к.е.н. М.В. Дубініна, В. Михненко (РhD (Economics), Великобританія), Н. Хагеман (PhD (Economics), Німеччина), Б. Надолу (PhD (Sociology), Румунія).
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України
(протокол № 8 від 29.10.2014 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 16139-4611Р від 20.01.2010 р.
Збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки наукових видань e-library.ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ) з листопада 2011 р.

ЗМІСТ

Антонюк В.П.,  Ляшенко В.І., Новікова О.Ф., Котов Є.В., Чумаченко М.М. Програма створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року та наукова експертиза її проекту3
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В. Управління ризиками інвестиційно-інноваційної  діяльності  на  вугледобувних підприємствах26
Кузьменко Л.М., Солдак М.О., Дубініна М.В. Промисловість сходу України: сучасні виклики та потенційні напрями розвитку40
Столяров В.Ф.,  Воронкова Т.Е. Трансфер технологій: становлення та розвиток як економічної категорії57
Амоша Е.А. Проблемы регулирования социальных расходов в зарубежных странах74
Гріневська С.М. Інституційне забезпечення самостійного розвитку регіону при децентралізації управління80
Жилінська Л.О., Розумчук О.О. Теоретичні аспекти щодо управління розвитком  підприємства94
Моисеев Г.В., Моисеев В.Г., Фиалка Л.В. Вопросы институционального обеспечения реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для ускорения социально-экономического развития конкретного региона107
Толмачова Г.Ф., Якубяк О.В. Тенденції розвитку малого підприємництва у сучасних економічних умовах України121
Шинкарюк О.В., Кушлак О.І. Оцінки міжнародного досвіду формування та використання міжбюджетних трансфертів (у контексті побудови системи державного управління регіональним людським розвитком)141
Ліньков М.О. Механізми державного регулювання проектів транскордонного співробітництва156
Надич А.Б. Системы локального обмена услугами и товарами как инструмент снижения уровня безработицы в районах концентрации временно перемещенных лиц167
Сердюк О.С. Методичний підхід до оцінки державних вугледобувних підприємств з точки зору доцільності їх експлуатації180
Шульга Г.В. Особливості теоретичних підходів до дослідження інноваційної інфраструктури199

 

Завантажити