28 вересня 2022 р. відбулося засідання вченої ради інституту

28 вересня 2022 р. відбулося засідання вченої ради інституту

28 вересня відбулось засідання вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України. Відповідно до порядку денного  д.е.н. Ю.М. Харазішвілі представив наукову доповідь «Цифровізація визначення граничних значень індикаторів безпеки методами штучного інтелекту». Дослідження проведено в рамках реалізації бюджетної теми «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» (підтема «б»: «Стратегічні сценарії виходу на траєкторію сталого розвитку промислових регіонів України шляхом модернізації та смарт-спеціалізації» (номер державної реєстрації 0121U114107).

У науковій доповіді розроблено структуру програми та програмне забезпечення формалізованого визначення типу розподілу (автоматична класифікація) функції щільності ймовірності та вектору граничних значень через теоретичне обґрунтування градацій безпеки та їхнього кількісного визначення індикаторів безпеки.

Для вирішення проблеми розпізнавання (автоматичної класифікації) типу розподілу функцій щільності ймовірності індикаторів безпеки автором застосовано математичні методи, а саме дискримінантний метод з класу методів кластерного аналізу з аналогами кількісних та якісних метрик: евклідової відстані, манхеттенської метрики та розпізнавання за характерними ознаками.

Ю.М. Харазішвілі запропоновано власну структуру алгоритму та програму на мові програмування С++ (версія 6), яка забезпечує повну автоматизацію всіх етапів алгоритму та адекватність розпізнавання графічних цифрових даних із заздалегідь визначеною кількістю кластерів (типів розподілу) для визначення вектору граничних значень індикаторів безпеки. Відмінна особливість запропонованого методу полягає у повній відсутності суб’єктивізму та математичній формалізації, що суттєво підвищує швидкість, якість та достовірність отриманих результатів при оцінюванні рівня сталого розвитку, економічної безпеки, національної безпеки або національної стійкості незалежно від рівня кваліфікації дослідника.

Рецензентами доповіді виступили чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф.,  директор Інституту системних статистичних досліджень І.Г. Манцуров, д.ф.-м.н., проф., завідуючий відділу методів системного моделювання відділення математичної кібернетики та системного аналізу Інституту кібернетики НАН України В.А. Пепеляєв та д.е.н., провідний науковий співробітник відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту С.С. Турлакова.

Для участі в засіданні вченої ради було запрошено ден., проф., завідуючого відділу критичної інфраструктури, енергетичної та екологічної безпеки Центру безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень О.М. Суходолю та д.е.н., професора кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.А. Грішнову.

Рецензенти відмітили «непересічність дослідження», «високий рівень наукової новизни та практичної цінності та значущості» результатів проведеного Ю.М.  Харазішвілі дослідження.

Змішаний формат організації роботи вченої ради дозволив  забезпечити колективну участь понад 30 науковців. За результатами обговорення змісту доповіді відбулась змістовна наукова дискусія, у якій взяли участь акад. НАН України О.І. Амоша, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко, д.ф.-м.н., проф. В.А. Пепеляєв, д.е.н., проф. О.А. Грішнова, д.е.н, проф. О.М. Суходоля, д.е.н. О.С. Вишневський, д.е.н. Череватський, д.е.н. М.В.  Мельнікова, д.е.н., проф. В.В. Микитенко, д.е.н., проф. В.П. Антонюк.

Детальніше про координацію наукової діяльності та співробітництво Інституту  – див. за посиланням.