Соціалізація економіки: стан, проблеми, шляхи забезпечення – рекомендована література

Основна

  1. Сотник І. М., Волк О. М. Соціальна та солідарна економіка. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. М. Сотник, д-ра екон. наук, проф. Л. М. Таранюка. Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. С. 177–198. 
  2. Annual Report 2019. Together we stand for the economic and social recovery of Europe. Social Economy Europe, 2020. 
  3. Archambault E. Mutual organizations, mutual societies. International Encyclopedia of Civil Society / eds.: R. A. List, H. K. Anheier and S. Toepler. 2nd edition. Springer, 2020. 
  4. Cooperatives. European Commission, 2022. 
  5. Новікова О.Ф., Шамілева Л.Л., Гриневська С.М. Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання.  
  6. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки / За ред. З.І. Галушки. Чернівецький національний університет. Чернівці. 2020. 408 с. 
  7. Decent work and the social and solidarity economy. International Labour Conference, 110th Session, 2022. Report VI. 
  8.  Social Economy Action Plan. European Commission, 2022. 
  9. Bila, I. S., & Sandugey, V. V. (2021). Sotsializatsiya ekonomichnykh sub’yektiv yak umova reali zatsiyi sotsial’nykh tsiley suspil’stva [Socialization of Economic Subjects as a Condition for the Realization of Social Goals of Society]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy, 3 (45), 120-135.
  10. Біла І. С., Шевченко О. О. Соціальна відповідальність держави та бізнесу як передумова розвитку соціальної економіки. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2020. Т. 5. Вип. 1. С. 10—15. 
  11. Геєць В. М. Соціалізація, соціальні інновації та соціальна взаємодія бізнесу й держави. Український соціум. 2020. № 3 (74). С. 9—23. 
  12. Шакотько Є. Етичний бізнес глобальних корпорацій. Економічна правда. 2019. 22 жовт. 

Додаткова

 1. Доповідь про стан людського розвитку за 2019 рік.
 2. Здорове життя в Україні найкоротше серед країн Європи: дослідження.
 3.  Кириленко В. І. Соціалізація національної економічної політики в сучасних умовах. 
 4. Місце незалежної України в індексах розвитку. 
 5. Україна в рейтингах: як змінювалися позиції країни за шість років. 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 
 2.  Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
 3.  The World Bank