Спеціалізована вчена рада

Інформація про спеціалізовану вчену раду

Наказом Міністерства освіти і науки України № 894 від 10.10.2022 р. в Інституті економіки промисловості НАН України в оновленому складі відновлено роботу спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 з присудження наукового ступеня доктора наук за профілем:

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Термін дії спеціалізованої вченої ради до 10.10.2025 р.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 з присудження наукового ступеня доктора наук

Голова ради:

  1. Амоша Олександр Іванович, д.е.н., професор, радник при дирекції, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

2. Залознова Юлія Станіславівна, д.е.н., професор, директор, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Вишневський Олександр Сергійович, д.е.н., заступник директора, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.03.

Члени ради:

4. Антонюк Валентина Полікарпівна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.03;

5. Брюховецька Наталя Юхимівна, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.04;

6. Булєєв Іван Петрович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.04;

7. Єлецьких Світлана Яківна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність 08.00.04;

8. Касич Алла Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03;

9. Князєв Святослав Ігорович, д.е.н., старший науковий співробітник, учений секретар, відділення економіки НАН України, спеціальність 08.00.03;

10. Ляшенко Вячеслав Іванович, д.е.н., професор, керівник відділення, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.03;

11. Новікова Ольга Федорівна, д.е.н., професор, заступник директора, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.03;

12. Підоричева Ірина Юріївна, д.е.н., завідувач сектору, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.03;

13. Погорелов Юрій Сергійович, д.е.н., професор, радник, Рахункова палата, спеціальність 08.00.04;

14. Рогоза Микола Єгорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04;

15. Хандій Олена Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 08.00.03;

16. Харазішвілі Юрій Михайлович, д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.03;

17. Череватський Данило Юрійович, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.04;

18. Шевцова Ганна Зіївна, д.е.н., доцент, головний науковий співробітник відділу, Інститут економіки промисловості, спеціальність 08.00.04

Вимоги до оформлення дисертації
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості Національної академії наук України за адресою: м. Київ, вулиця Марії Капніст, 2, конференц-зал на 3 поверсі (к. 308)

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

20 червня 2024 року

об 1100 годині

СЕРДЮКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА

 на тему: «Макроекономічне регулювання негативних зовнішніх ефектів промислового виробництва»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ –  ЗАЛОЗНОВА ЮЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки промисловості НАН України.

ОПОНЕНТИ:

ІЛЯШ ОЛЬГА ІГОРІВНА, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

 КНЯЗЄВ СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Відділення економіки Національної академії наук України;

ЦИПЛІЦЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу промислової політики Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».

Із дисертацією та рефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки промисловості Національної академії наук України за адресою:

м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, кімн. № 317

та на офіційному сайті інституту: https://iie.org.ua/spetsializovana-vchena-rada/

Дисертація

Реферат

Облікова картка дисертації

Відгук опонента Князєва С.І.

Відгук опонента Ципліцької О.О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Відгук опонента Іляш О.І.

 

У 2021 р. відбулися захисти дисертацій:

Обнявко Тетяни Севастьянівни на тему «Організаційно-економічне регулювання екологізації підприємств оборонно-промислового комплексу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Молчанової Катерини Михайлівни на тему «Механізм управління взаємодією авіапідприємств в умовах цифрової економіки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Кітріш Катерини Юріївни на тему «Стратегічне управління сталістю ланцюгів постачань промислових підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Бугайка Дмитра Олександровича на тему «Вплив стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту на сталий розвиток національної економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Шипоши Валерія Анатолійовича на тему «Механізм управління розвитком бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Омельяненка Віталія Анатолійовича тему «Національна інноваційна політика: інституційно-еволюційна методологія формування і стратегії реалізації», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Вишневського Олександра Сергійовича на тему «Цифровізація процесу стратегування розвитку національної економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Підоричевої Ірини Юріївни на тему «Розвиток інноваційних екосистем України в умовах глокалізації та європейської інтеграції», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Череватського Данили Юрійовича на тему «Гетерархії як форма розвитку вугільних підприємств у сучасних умовах», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Коваля Ігоря Миколайовича на тему «Організаційно-економічні форми підприємництва в креативних видах діяльності (на прикладі сучасного репертуарного театру)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Шуміло Яни Миколаївни на тему «Рефлексивне управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Ринкевич Наталі Сергіївни на тему «Трансформація організаційної культури підприємств в умовах модернізації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Разумової Ганни Вікторівни на тему «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія та практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Інформація про прийняття дисертацій до розгляду

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1384 від 16.12.2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України утворено разові спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття  ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – Економіка.

Інформація

про публічний захист дисертації

«Соціальна відповідальність в системі чинників розвитку атомної енергетики України»

на здобуття  ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

за спеціальністю 051 – Економіка

на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.151.003

здобувача Кириченко Катерини Михайлівни

Дата захисту 24 грудня 2021 р.                         Час захисту 15.00 год.

Захист відбувся за адресою: вул. Марії Капніст, 2, м. Київ, 03057 кімн. 308

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – д.е.н., старший науковий співробітник Харазішвілі Юрій Михайлович, головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України;

Рецензенти:

д.е.н., професор Новікова Ольга Федорівна, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України;

д.е.н., старший науковий співробітник Череватський Данило Юрійович, завідувач відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу Інституту економіки промисловості НАН України;

Опоненти:

д.е.н., професор Міщук Галина Юріївна, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України (м. Рівне);

д.е.н. Письменна Уляна Євгенівна, доцент кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України (м. Київ).

Анотація дисертації

Дисертація

Відгук офіц. опон. д.е.н. Письменна У.Є

Відгук офіц. опон. д.е.н., проф. Міщук Г.Ю.

Відео захисту

Інформація

про публічний захист дисертації

«Економічний механізм узгодження рішень в системі рефлексивного управління на підприємствах»

на здобуття  ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

за спеціальністю 051 – Економіка

на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.151.004

здобувача Логвіненка Богдана Ігоровича

Дата захисту 24 грудня 2021 р.                         Час захисту 12.30 год.

Захист відбувся за адресою: вул. Марії Капніст, 2, м. Київ, 03057 кімн. 308

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – д.е.н., професор Булєєв Іван Петрович, головний науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України;

Рецензенти:

д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України Залознова Юлія Станіславівна, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України;

к.е.н. Богуцька Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України;

Опоненти:

д.е.н., професор Мінц Олексій Юрійович, завідувач кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Маріуполь);

к.е.н., доцент Сташкевич Ігор Ігорович, секретар Краматорської міської ради (м. Краматорськ).

Анотація дисертації

Дисертація

Відгук офіц. опон. д.е.н., проф. Мінц О.Ю.

Відгук офіц. опонента_к.е.н., доц. Сташкевич І.І.

Висновок рецензентів: чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Залознова Ю.С., к.е.н. Богуцька О.А.

Відео захисту

Інформація

про публічний захист дисертації

«Напрями оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі»

на здобуття  ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

за спеціальністю 051 – Економіка

на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.151.005

здобувача Резнікова Романа Борисовича

Дата захисту 24 грудня 2021 р.                         Час захисту 10.00 год.

Захист відбувся за адресою: вул. Марії Капніст, 2, м. Київ, 03057 кімн. 308

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова ради – д.е.н., старший науковий співробітник Череватський Данило Юрійович, завідувач відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу Інституту економіки промисловості НАН України;

Рецензенти:

д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України Залознова Юлія Станіславівна, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України;

к.е.н., старший науковий співробітник Лях Олександр Віталійович, провідний науковий співробітник відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу Інституту економіки промисловості НАН України;

Опоненти:

д.е.н., професор Погорелов Юрій Сергійович, радник члена Рахункової палати;

к.е.н., доцент Крук Олена Миколаївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва Донбаської державної машинобудівної академії Міністерства освіти і науки України (м. Краматорськ).

Анотація дисертації

Дисертація

Відгук офіц. опон. д.е.н., проф. Погорелов Ю.С

Відгук офіц. опон. к.е.н., доц. Крук О.М.

Висновок рецензентів: чл.-кор НАНУ, д.е.н., проф. Залознова Ю.С., к.е.н., с.н.с. Лях О.В.

Відео захисту

Інформація про прийняття дисертацій до розгляду

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 342 від 19.03.2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України утворено разові спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття  ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – Економіка.

23 березня 2021 р. подано комплект документів до розгляду спеціалізованих вчених рад:

Інформація
про публічний захист дисертації
«Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України»

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
за спеціальністю 051 – Економіка
на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.151.001
Здобувача Ковчуги Лариси Іванівни

Дата захисту 23 квітня 2021 р. Час захисту 15.00 год.

Захист відбудеться за адресою: вул. Марії Капніст, 2, м. Київ, 03057 кімната 308

Склад разової спеціалізованої вченої ради:
Голова ради – академік НАН України, д.е.н., професор Вишневський Валентин Павлович, завідувач відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України;
Рецензенти:
член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор Залознова Юлія Станіславівна, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України;
к.е.н. Богуцька Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України;
Опоненти:
д.е.н., професор Касич Алла Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України;
к.е.н., старший науковий співробітник Грига Віталій Юрійович, старший науковий співробітник відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок рецензентів чл.-кор. НАНУ, д.е.н. Залознової Ю., к.е.н. Богуцької О.

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Касич А.О.

Вiдгук офіц. опон. к.е.н. Григи В.Ю.

Відеозапис >>>

Аудіозапис >>>

Інформація
про публічний захист дисертації
«Методи прибуткового оподаткування у стимулюванні розвитку людського капіталу»

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
за спеціальністю 051 – Економіка
на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.151.002
Здобувача Воргач Олени Анатоліївни

Дата захисту 23 квітня 2021 р. Час захисту 11.30 год.

Захист відбудеться за адресою: вул. Марії Капніст, 2, м. Київ, 03057 кімната 308

Склад разової спеціалізованої вченої ради:
Голова ради – д.е.н., професор Булєєв Іван Петрович, головний науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України;
Рецензенти:
д.е.н., професор Новікова Ольга Федорівна, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України;
к.е.н. Вишневський Олександр Сергійович, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України;
Опоненти:
д.е.н., професор Іванов Юрій Борисович, в.о. директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків);
д.е.н., професор Шаульська Лариса Володимирівна, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок рецензентів д.е.н. Новікової О. к.е.н. Вишневського О.

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Шаульської Л.В.

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Іванова Ю.Б.

Відеозапис >>>

Аудіозапис >>>

 

У 2020 р. відбулися захисти дисертацій:

Князєва Святослава Ігоровича на тему «Становлення смарт-промисловості в Україні в умовах четвертої промислової революції», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Шевченка Андрія Ігоровича на тему «Стратегування сталого розвитку виробничої інфраструктури національної економіки з позицій безпеки (на прикладі залізничного транспорту)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Хандій Олени Олексіївни на тему “Державне регулювання використання соціальнихресурсів розвитку національної економіки”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіката управління національним господарством.

Косицького Костянтина Васильовича на тему “Організація управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Азьмук Надії Анатоліївнина тему “Стратегічні напрями збалансування розвиткунаціонального ринку праці та цифрової економіки”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Козловського Адріана Тарасовича на тему “Контролінг інвестиційної діяльності на підприємствах молокопереробної галузі”, поданої  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Кравченка Сергія Івановича на тему «Регулювання розвитку національної інноваційної системи в глобалізованому середовищі», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2019 р. відбулися захисти дисертацій:

Бондар-Підгурської Оксани Василівни на тему: «Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Григорак Марії Юріївни на тему: «Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Криворучко Ганни Валентинівни на тему: «Інвестиційно-аналітичне забезпечення бюджетування діяльності будівельних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сидорчук Ористлави Григорівни на тему: «Державне регулювання системи соціальної безпеки в національній економіці України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2018 р. відбулися захисти дисертацій:

Іваненко Лілії Вікторівни на тему «Оцінювання людського капіталу як домінанти зростання доданої вартості підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Коледіной Катерини Олександрівни на тему «Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2017 р. відбулися захисти дисертацій:

Бойченка Миколи Вікторовича на тему «Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Трушкіної Наталії Валеріївни на тему «Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Адреса спеціалізованої вченої ради:

03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2

Тел.: (044) 200 55 71 (Олександр Вишневський, Ірина Лях)

E-mail: D_11.151.01@i.ua