Спеціалізована вчена рада

Інформація про спеціалізовану вчену раду

Наказом Міністерства освіти і науки України № 387 від 04.03 2020 р. в Інституті економіки промисловості НАН України утворено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

на термін до 31 грудня 2020 року.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01

Голова ради
Амоша Олександр Іванович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Заступник голови
Вишневський Валентин Павлович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00. 03
Вчений секретар
Лях Олександр Віталійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03
Члени спецради:
Антонюк Валентина Полікарпівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00. 04
Драчук Юрій Захарович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Єлецьких Світлана Яківна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Залознова Юлія Станіславівна – чл.-кор. НАН України, доктор економічних наук, профессор, спеціальність 08.00.04
Касич Алла Олександрівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Ляшенко Вячеслав Іванович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Макогон Юрій Володимирович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Новікова Ольга Федорівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Осадча Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.03
Погорелов Юрій Сергійович – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04
Харазішвілі Юрій Михайлович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03
Хобта Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Швець Василь Якович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Шевцова Ганна Зіївна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04

 

Вимоги до оформлення дисертації
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

У 2020 р. відбулися захисти дисертацій:

16 жовтня 2020 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -“Економіка та управління національним господарством” на тему “СТАНОВЛЕННЯ СМАРТ-ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ” Князєва Святослава Ігоровича .

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Іщук С.О

Відгук офіційного опонента, д.е.н. Кіндзерського Ю.В.

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Лапко О.О.

16 жовтня 2020 р.  відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -“Економіка та управління національним господарством” на тему “СТРАТЕГУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ З ПОЗИЦІЙ БЕЗПЕКИ (на прикладі залізничного транспорту)” Шевченка Андрія Ігоровича.

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Відгук офіційного опонента, чл.-кор. НАНУ, д.е.н., професора Іванова С.В.

Відгук офіційного опонента, к.е.н., Костюченко Л.В.

3 вересня 2020 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -“Економіка та управління національним господарством” на тему “Стратегічні напрями збалансування розвитку
національного ринку праці та цифрової економіки” Азьмук Надією Анатоліївною.

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Ляшенко В.І.

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Колота А.М.

Відгук офіційного опонента, д.е.н. Шаульскої Л.В.

3 вересня 2020 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” на тему “Контролінг інвестиційної діяльності на підприємствах молокопереробної галузі” Козловським Адріаном Тарасовичем.

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Рєпіної І.М.

Відгук офіційного опонента, к.е.н. Богуцької О.А.

4 вересня 2020 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -“Економіка та управління національним господарством” на тему “Державне регулювання використання соціальних
ресурсів розвитку національної економіки” Хандій Оленою Олексіївною.

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Касич А.О.

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Грішнової О.А.

Відгук офіційного опонента, д.е.н., доцента Бурлай Т.В.

4 вересня 2020 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” на тему “Організація управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу” Косицьким Костянтином Васильовичом.

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Сазоцець І.Л.

Відгук офіційного опонента, д.е.н., професора Єлецьких С.Я.

7 липня 2020 р. відбувся захист дисертації Кравченка Сергія Івановича на тему «Регулювання розвитку національної інноваційної системи в глобалізованому середовищі», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 

У 2019 р. відбулися захисти дисертацій:

Бондар-Підгурської Оксани Василівни на тему: «Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Григорак Марії Юріївни на тему: «Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Криворучко Ганни Валентинівни на тему: «Інвестиційно-аналітичне забезпечення бюджетування діяльності будівельних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сидорчук Ористлави Григорівни на тему: «Державне регулювання системи соціальної безпеки в національній економіці України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2018 р. відбулися захисти дисертацій:

Іваненко Лілії Вікторівни на тему «Оцінювання людського капіталу як домінанти зростання доданої вартості підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Коледіной Катерини Олександрівни на тему «Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2017 р. відбулися захисти дисертацій:

Бойченка Миколи Вікторовича на тему «Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Трушкіної Наталії Валеріївни на тему «Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Адреса спеціалізованої вченої ради:

03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2
Тел.: + 38 050 706 28 28 (Лях Олександр Віталійович)
E-mail: D_11.151.01@i.ua