Спеціалізована вчена рада

Інформація про спеціалізовану вчену раду

Наказом Міністерства освіти і науки України № 387 від 04.03 2020 р. в Інституті економіки промисловості НАН України утворено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

на термін до 31 грудня 2020 року.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01

Голова ради
Амоша Олександр Іванович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Заступник голови
Вишневський Валентин Павлович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00. 03
Вчений секретар
Лях Олександр Віталійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03
Члени спецради:
Антонюк Валентина Полікарпівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Брюховецька Наталя Юхимівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Булєєв Іван Петрович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00. 04
Драчук Юрій Захарович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Єлецьких Світлана Яківна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.04
Залознова Юлія Станіславівна – чл.-кор. НАН України, доктор економічних наук, профессор, спеціальність 08.00.04
Касич Алла Олександрівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Ляшенко Вячеслав Іванович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Макогон Юрій Володимирович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Новікова Ольга Федорівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Осадча Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.03
Погорелов Юрій Сергійович – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04
Харазішвілі Юрій Михайлович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.03
Хобта Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Швець Василь Якович – доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.03
Шевцова Ганна Зіївна – доктор економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.04

 

Вимоги до оформлення дисертації
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

У 2021 р. відбудуться захисти дисертацій:

27 вересня 2021 р. об 11.00 год. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбудеться захист дисертаційної роботи  В.А. Омельяненка на тему «Національна інноваційна політика: інституційно-еволюційна методологія формування і стратегії реалізації», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Автореферат

Дисертація

Відгук офіц. опон. д.е.н. Підоричевої І.Ю.

Відгук офіц. опон. д.е.н., проф. Маслак О.І.

Відгук офіц. опон. д.е.н., проф. Матющенко І.Ю.

28 вересня 2021 р. об 11.00 год. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Д.О. Бугайка на тему «Вплив стратегічного управління безпекою авіаційного транспорту на сталий розвиток національної економіки», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Автореферат

Дисертація

Відгук офіц. опон. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Іванова С.В.

Відгук офіц. опон. д.е.н., проф. Макогон Ю.В.

Відгук офіц. опон. д.е.н., доц. Гуцалюк О.М.

28 вересня 2021 р. о 14.30 в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбудеться захист дисертаційної роботи В. А. Шипоши на тему «Механізм управління розвитком бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів», яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Автореферат

У 2021 р. відбулися захисти дисертацій:

Вишневського Олександра Сергійовича на тему «Цифровізація процесу стратегування розвитку національної економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Підоричевої Ірини Юріївни на тему «Розвиток інноваційних екосистем України в умовах глокалізації та європейської інтеграції», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Череватського Данили Юрійовича на тему «Гетерархії як форма розвитку вугільних підприємств у сучасних умовах», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Коваля Ігоря Миколайовича на тему «Організаційно-економічні форми підприємництва в креативних видах діяльності (на прикладі сучасного репертуарного театру)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

13 травня 2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбувся захист дисертаційної роботи Я.М. Шуміло на тему «Рефлексивне управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємств», яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Автореферат

Дисертація

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Мальчик М.В.

Вiдгук офіц. опон. к.е.н. Хорошун В.В.

14 травня 2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбувся захист дисертаційної роботи Н.С. Ринкевич на тему «Трансформація організаційної культури підприємств в умовах модернізації», яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Автореферат

Дисертація

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Харчишиної О.В

Вiдгук офіц. опон. к.е.н. Ліфінцева Д.С.

15 квітня 2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбувся захист дисертаційної роботи Г.В. Разумової на тему «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія та практика», яку подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Автореферат

Дисертація

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Гавкалової Н.Л..

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Мельник А.Ф.

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Осадчої Н.В.

Інформація про прийняття дисертацій до розгляду

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 342 від 19.03.2021 р. в Інституті економіки промисловості НАН України утворено разові спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття  ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – Економіка.

23 березня 2021 р. подано комплект документів до розгляду спеціалізованих вчених рад:

Інформація
про публічний захист дисертації
«Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України»

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
за спеціальністю 051 – Економіка
на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.151.001
Здобувача Ковчуги Лариси Іванівни

Дата захисту 23 квітня 2021 р. Час захисту 15.00 год.

Захист відбудеться за адресою: вул. Марії Капніст, 2, м. Київ, 03057 кімната 308

Склад разової спеціалізованої вченої ради:
Голова ради – академік НАН України, д.е.н., професор Вишневський Валентин Павлович, завідувач відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України;
Рецензенти:
член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор Залознова Юлія Станіславівна, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України;
к.е.н. Богуцька Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України;
Опоненти:
д.е.н., професор Касич Алла Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України;
к.е.н., старший науковий співробітник Грига Віталій Юрійович, старший науковий співробітник відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок рецензентів чл.-кор. НАНУ, д.е.н. Залознової Ю., к.е.н. Богуцької О.

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Касич А.О.

Вiдгук офіц. опон. к.е.н. Григи В.Ю.

Відеозапис >>>

Аудіозапис >>>

Інформація
про публічний захист дисертації
«Методи прибуткового оподаткування у стимулюванні розвитку людського капіталу»

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки
за спеціальністю 051 – Економіка
на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 11.151.002
Здобувача Воргач Олени Анатоліївни

Дата захисту 23 квітня 2021 р. Час захисту 11.30 год.

Захист відбудеться за адресою: вул. Марії Капніст, 2, м. Київ, 03057 кімната 308

Склад разової спеціалізованої вченої ради:
Голова ради – д.е.н., професор Булєєв Іван Петрович, головний науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України;
Рецензенти:
д.е.н., професор Новікова Ольга Федорівна, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України;
к.е.н. Вишневський Олександр Сергійович, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України;
Опоненти:
д.е.н., професор Іванов Юрій Борисович, в.о. директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків);
д.е.н., професор Шаульська Лариса Володимирівна, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок рецензентів д.е.н. Новікової О. к.е.н. Вишневського О.

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Шаульської Л.В.

Вiдгук офіц. опон. д.е.н. Іванова Ю.Б.

Відеозапис >>>

Аудіозапис >>>

 

У 2020 р. відбулися захисти дисертацій:

Князєва Святослава Ігоровича на тему «Становлення смарт-промисловості в Україні в умовах четвертої промислової революції», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Шевченка Андрія Ігоровича на тему «Стратегування сталого розвитку виробничої інфраструктури національної економіки з позицій безпеки (на прикладі залізничного транспорту)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Хандій Олени Олексіївни на тему “Державне регулювання використання соціальнихресурсів розвитку національної економіки”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіката управління національним господарством.

Косицького Костянтина Васильовича на тему “Організація управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Азьмук Надії Анатоліївнина тему “Стратегічні напрями збалансування розвиткунаціонального ринку праці та цифрової економіки”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Козловського Адріана Тарасовича на тему “Контролінг інвестиційної діяльності на підприємствах молокопереробної галузі”, поданої  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Кравченка Сергія Івановича на тему «Регулювання розвитку національної інноваційної системи в глобалізованому середовищі», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2019 р. відбулися захисти дисертацій:

Бондар-Підгурської Оксани Василівни на тему: «Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Григорак Марії Юріївни на тему: «Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Криворучко Ганни Валентинівни на тему: «Інвестиційно-аналітичне забезпечення бюджетування діяльності будівельних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сидорчук Ористлави Григорівни на тему: «Державне регулювання системи соціальної безпеки в національній економіці України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2018 р. відбулися захисти дисертацій:

Іваненко Лілії Вікторівни на тему «Оцінювання людського капіталу як домінанти зростання доданої вартості підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Коледіной Катерини Олександрівни на тему «Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2017 р. відбулися захисти дисертацій:

Бойченка Миколи Вікторовича на тему «Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Трушкіної Наталії Валеріївни на тему «Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Адреса спеціалізованої вченої ради:

03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2
Тел.: + 38 050 706 28 28 (Лях Олександр Віталійович)
E-mail: D_11.151.01@i.ua