Соціоекономіка (2009 р.)

ЗМІСТ

Передмова3
Частина 1. Теоретико-методологічні аспекти соціоекономіки 
Новікова О.Ф. Соціоекономіка: потреба становлення й розвиток в Україні6
Сухих В.А. Теоретико-методологические и научно-практические основы 
формирования социоэкономики в пространстве региона
23
Грішнова О.А., Кочума І.Ю. Соціальний капітал у системі економічних 
ресурсів
38
Задорожный Г.В. О методологических основаниях познания и 
становления социальной экономики
49
Шамілева Л.Л. Особливості побудови соціоеконометричних моделей 
на змішаному факторному просторі
63
Гріневська С.М. Соціоекономіка й соціальна орієнтація економіки: 
відмінності та спільні концептуальні основи
73
Частина ІІ. Соціальні складові людського розвитку 
Каленюк І.С., Куклін О.В. Сучасні тенденції трансформації освіти 
у глобальному середовищі
86
Антонюк В.П. Соціально-економічні проблеми формування 
і використання трудового потенціалу Донецької області
100
Котов Є.В. Соціально-економічні чинники формування стану здоров’я 
населення України
112
Мельцер Л.Г. Про можливості залучення соціоекономіки 
до прискорення інноваційного розвитку
123
Сафонова Т.В. Теорія людського капіталу як інтегральна концепція 
розвитку соціальної та економічної сфери
134
Шаульська Л.В., Полянська Я.Л., Кримова М.А. Методичні основи 
оцінки стану та умов розвитку трудового потенціалу
145
Панькова О.В. Доверие как основа формирования и развития 
социального капитала
155
Прогнімак О.Д. Соціальні мережі як ресурс розвитку інноваційних 
процесів в інформаційному суспільстві
163
Частина ІІІ. Соціальна сфера та соціальне управління 
Логачова Л.М. Соціоекономічні аспекти вирішення житлової проблеми176
Кузнецова Д.В. Домогосподарства сучасного суспільства як об’єкт 
соціоекономічної науки
189
Воловодова О.В., Іщенко О.В. Відносини “вертикальної ієрархії” 
як основа моделі взаємодії органів місцевого самоврядування 
та об’єднань громадян
197
Післямова214

Завантажити